Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Werkzaamheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vijfmaal vergaderd met de Raad van Bestuur van de onderneming. Het aanwezigheidspercentage van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is 93,33%. Eén commissaris heeft vanwege persoonlijke omstandig-heden de vergadering van de Raad van Commissarissen tweemaal niet kunnen bijwonen en heeft eenmaal de vergadering telefonisch bijgewoond. Voorts heeft de Raad van Commissarissen diverse malen overleg gepleegd buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De heer Van Wiechen heeft vanwege een mogelijk tegenstrijdig belang niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming over het bod op Dockwise. De heer Van Wiechen is directeur bij HAL Investments B.V., de grootaandeel-houder van Boskalis en Dockwise en was non-executive director bij Dockwise. Vanaf het moment dat de vennootschap een meer dan ruim meerderheidsaandeel in Dockwise had verworven, heeft de heer Van Wiechen weer deelgenomen aan de vergaderpunten over Dockwise.

De Raad van Commissarissen heeft als vaste agendapunten de behandeling van de volgende onderwerpen op de agenda staan: de ontwikkeling van de resultaten, de balans, het veiligheidsbeleid alsmede de branche- en marktontwikkelingen. In het kader van de marktontwikkelingen worden de orderportefeuille en de potentiële grote projecten alsmede de gang van zaken van belangrijke aangenomen werken besproken. In het verslagjaar zijn onder andere het aannemen van grote projecten als Wheatstone in Australië voor Dockwise, het transport van de Concordia door de Vanguard, de baggerprojecten voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en Sint-Petersburg in Rusland en de berging van de Kulluk in Alaska, alsmede de uitvoering van projecten zoals Maasvlakte 2 in Nederland, Superporto do Açu in Brazilië, Java-Bali in Indonesië en Gorgon in Australië besproken. Voorts zijn de afwikkeleffecten van projecten die reeds in een eerder stadium technisch afgerond waren en de verzekeringszaak aangaande de Tauracavor aan de orde geweest. Daarbij heeft de Raad van Commissarissen aandacht besteed aan de diverse operationele, politieke en financiële risico's en de eventuele door de Raad van Bestuur getroffen voorzieningen getoetst.

In 2013 heeft de Raad van Commissarissen aandacht gehad voor het bedrijfsbudget, de liquiditeit, acquisitie- en investerings-voorstellen, de organisatiestructuur evenals het personeelsbeleid. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij en daar waar aan de orde besloten over de investering in een nieuwe megacutter, de herbouw van de Fairway, de oplevering van de Ndeavor en de Ndurance en de verkoop van het schip Ursa. Specifieke aandacht is besteed aan het beleid van de onderneming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de maatschappelijke aspecten van het ondernemen, waarbij uitgebreid is stilgestaan bij het veiligheids programma van de vennootschap, NINA (No Injuries No Accidents) genaamd, en de wijze waarop dit programma wordt geïmplementeerd binnen de organisatie en bij onderaannemers. In dat kader heeft de vergadering aandacht besteed aan een aantal ongevallen bij onderaannemers werkzaam op projecten van de vennootschap. De uitkomsten van de onderzoeken ter zake en de verbeteringsstappen in procedures zijn daarbij besproken.

De vergadering heeft de aangepaste Algemene Gedragscode voor de Bedrijfsvoering en de Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers behandeld alsmede de compliance van de vennootschap met de anti-corruptiewetgeving. Daarbij is stilgestaan bij de rechtszaak in Mauritius en de uitkomst daarvan. Voorts is in verband met de nieuwe anti-corruptiewetgeving de verdere implementatie van de nieuw opgestelde agentcontracten aan de orde geweest.

De Raad van Commissarissen heeft de strategie van de onderneming en de daarbij behorende risico’s doorgenomen. In dat kader is de ontwikkeling van een nieuw Corporate Business Plan besproken voor de jaren 2014-2016 om focus te geven aan de nieuwe organisatie na de acquisitie van Dockwise. Voorts is regelmatig aandacht besteed aan de belangrijkste aan de bedrijfsvoering van de onderneming verbonden risico’s, waaronder de risico’s gemoeid bij het aannemen van werken. In dat kader is de centrale tenderprocedure voor grote werken binnen de vennootschap gedegen besproken. Voor een nadere toelichting op het risico-management van de onderneming wordt verwezen naar de pagina's 48 tot en met 52 van dit jaarverslag. De opzet en werking van de daaraan gekoppelde interne risicobeheersings- en controlesystemen werden periodiek door de Auditcommissie geëvalueerd en met de Raad van Commissarissen besproken. In het verslagjaar zijn geen significante wijzigingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen aangebracht. De besprekingen van de jaarresultaten en halfjaarresultaten zijn gevoerd in de aanwezigheid van de externe accountant.

In 2013 heeft de Raad van Commissarissen uitvoerig stilgestaan bij het voltooien van de acquisitie van Dockwise en het aangaan van een joint venture overeenkomst met SAAM voor het gezamenlijk opereren van havensleepactiviteiten in Canada, Midden- en Zuid-Amerika. Voorts is de acquisitie van een vijftig procentsbelang in het kabellegbedrijf VSMC aan de orde geweest, hetgeen goed binnen de strategie van de onderneming past en de gewenste verdere verbreding en versterking met zich meebrengt van het bedrijf als maritieme dienstverlener in met name de offshore energiemarkt. In dat kader is ook de overname van de activiteiten van Fairmount besproken.

In het verslagjaar heeft Boskalis in het kader van het aanbrengen van strategische focus voor de onderneming haar veertig procent-belang in Archirodon verkocht alsmede de activiteiten van Dockwise Yacht Transport. Voorts zijn de sleepactiviteiten in Gladstone, Australië overgedragen aan Smit Lamnalco.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar een werkbezoek gebracht aan Singapore. Tijdens dat bezoek heeft de Raad van Commissarissen zich op de hoogte gesteld van de activiteiten van de diverse bedrijfsonderdelen van Boskalis in Singapore, waaronder Dockwise. Daarbij is uitgebreid aandacht besteed aan de marktontwikkelingen en mogelijke nieuwe projecten in Singapore op het gebied van landaanwinning. Voorts zijn de projecten in de regio, de herbouw van de Fairway alsmede de joint ventures van SMIT met lokale partners aan de orde geweest.

Een aantal commissarissen heeft met de Ondernemingsraad de resultaten, de strategie van de onderneming, de marktontwikkeling en de stand van zaken met betrekking tot de pensioenfonds en alsmede de uitwerking van de integratie met MNO Vervat en Dockwise besproken.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag