Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Kerncommissies

De Raad van Commissarissen heeft drie kerncommissies, te weten de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie. Deze hebben als volgt uitvoering gegeven aan hun taken:

Auditcommissie:

Lees verder

Leden Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat uit twee leden: de heer Niggebrugge (voorzitter) en de heer Van Wiechen.

Taken en verantwoordelijkheden Auditcommissie

De belangrijkste taken van de Auditcommissie zijn het adviseren van de Raad van Commissarissen ten aanzien van:

 • Het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van de Raad van Bestuur omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes.

 • Toezicht op de financiële informatieverschaffing door de vennootschap, de taxplanning, de toepassing van informatie en communicatie en communicatietechnologie en de financiering van de vennootschap.

 • Het onderhouden van regelmatige contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant alsmede de naleving en opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant.

 • Het doen van een voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 • De jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap.

 • Toezicht op het functioneren van de interne auditfunctie.

Activiteiten 2013

In het verslagjaar 2013 is de Auditcommissie driemaal bijeengeweest, waarbij beide leden alsmede de voorzitter van de Raad van Commissarissen steeds aanwezig zijn geweest. In de vergaderingenzijn onder meer de volgende reguliere onderwerpen aan de orde gekomen: de jaarrekening 2012, de (tussentijdse) financiële verslaglegging over het boekjaar 2013, het resultaat met betrekking tot grote projecten en operationele activiteiten, ontwikkelingen binnen de IFRS regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot joint venture accounting, risico management en beheersing, ontwikkelingen in de orderportefeuille, koersontwikkeling, de financiering en liquiditeit van de onderneming en kostenbeheersing.

Eveneens zijn de effecten van de situatie op de financiële markten, verzekeringszaken, de fiscale positie van de onderneming, de interne controle en administratieve organisatie en de relevante wet- en regelgeving aan de orde geweest, alsmede de Corporate Governance Code. Tevens is de opvolging van de door de accountant in het kader van de controle van de jaarrekening 2012 uitgebrachte Management Letter besproken.

De nieuwe wetgeving in Nederland inzake de roulatie van de externe accountant is een regulier onderwerp op de vergadering van de Auditcommissie geweest. Na het besluit tot een tenderproces, heeft de Auditcommissie een aanbeveling aan de Raad van Commissarissen gedaan voor de selectie van een nieuwe externe accountant vanaf het boekjaar 2014. De Raad van Commissarissen zal het voorstel ter zake ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014.

Daarnaast heeft de Auditcommissie meer specifiek aandacht besteed aan de financiering van de onderneming, deels door middel van een uitgifte van ongeveer tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal. De integratie van de Dockwise bedrijfs onderdelen en de verdere integratie en reorganisatie van de activiteiten van het eerder overgenomen MNO Vervat is voorts onderwerp van discussie geweest. Ook de integratie van de accounting- en rapportageprocessen en systemen binnen het concern heeft in het kader van de in recente jaren gedane overnames extra aandacht gehad.

De Auditcommissie heeft voorts de ontwikkeling van de financiële positie van de pensioenfondsen, waarbij Boskalis is betrokken, besproken.

In de Auditcommissie zijn met de interne auditor de in 2013 door de interne auditor uitgevoerde werkzaamheden besproken, alsmede het interne Auditplan voor 2014.

Naast de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Chief Financial Officer zijn de Concern Controller en de externe accountant bij de vergaderingen van de Auditcommissie aanwezig geweest. Met de externe accountant is in het verslagjaar eveneens vergaderd buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur van de onderneming. De Auditcommissie heeft met de externe accountant de vergoedingen voor de controle alsmede de aanpak van de controle besproken. Voorts heeft de Auditcommissie de onafhankelijkheid van de externe accountant vastgesteld.

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Auditcommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Remuneratiecommissie:

Lees verder

Leden Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden: de heer Van Woudenberg (voorzitter) en de heer Kramer. De Remuneratiecommissie maakt regelmatig gebruik van de diensten van een door de Raad van Commissarissen gecontracteerde onafhankelijke beloningsadviseur en heeft zich ervan vergewist dat deze beloningsadviseur geen advies verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

 • Het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake het te voeren beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur.

 • Het beleid wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

 • Het onderzoeken of het vastgestelde beloningsbeleid nog altijd actueel is, en indien nodig beleidsaanpassingen voorstellen.

 • Het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake de beloning van individuele leden van de Raad van Bestuur (een en ander binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid).

 • Het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde beloningsbeleid, zoals vast te stellen door de Raad van Commissarissen.

Activiteiten 2013

Gedurende 2013 is de Remuneratiecommissie driemaal bijeengeweest, waarbij beide leden steeds de vergaderingen hebben bijgewoond. Aanvullend heeft de Commissie buiten de vergaderingen om regelmatig overleg gevoerd. De activiteiten van de Remuneratiecommissie zijn nader uiteengezet in het Remuneratierapport 2013.

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Remuneratiecommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is op 21 januari 2011 door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Het beloningsbeleid sluit aan op de strategie en kernwaarden van Boskalis, waarbij langetermijn-oriëntatie en continuïteit centraal staan en Boskalis de belangen van zowel aandeelhouders, klanten, medewerkers als de ‘brede omgeving’ meeweegt. Het beloningsbeleid is gedurende 2013 uitgevoerd overeenkomstig het beloningsbeleid zoals vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De integrale tekst van het beloningsbeleid evenals het remuneratierapport 2013 is te vinden op de website.

Beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen

Het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen is op 10 mei 2012 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. In het verslagjaar is het beloningsbeleid conform het vastgestelde beleid uitgevoerd. Het remuneratierapport 2013 is te vinden op de website.

Leden Selectie- en Benoemingscommissie

Lees verder

Leden Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden: de heer Hessels (voorzitter) en de heer Van Woudenberg.

Taken en verantwoordelijkheden Selectie- en Benoemingscommissies

De taken van de Selectie- en Benoemingscommissie betreffen de volgende onderwerpen:

 • Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders van de vennootschap.

 • De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het opstellen van de profielschets.

 • De periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele commissarissen en bestuurders en het daarover rapporteren aan de Raad van Commissarissen.

 • Het voorstellen voor (her)benoemingen.

 • Het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management van de vennootschap.

Activiteiten 2013

In 2013 is de Selectie- en Benoemingscommissie eenmaal in vergadering bijeen geweest, waarbij naast de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie alle overige leden van de Raad van Commissarissen aanwezig waren. Daarnaast heeft de Commissie meermalen telefonisch beraad gehouden. De Selectie- en Benoemingscommissie heeft in het verslagjaar overleg gepleegd over een evenwichtige samenstelling van en opvolgingsbeleid voor de Raad van Bestuur, diversiteit, de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de profielschetsen het rooster van aftreden. De Commissie heeft besproken op welke wijze uitvoering te geven aan het streven zoals neergelegd in de profielschets van de Raad van Commissarissen om per 2015, of zoveel eerder dan mogelijk, een vrouwelijk lid van de Raad van Commissarissen te benoemen.

Op grond van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen was de benoemingstermijn van de heer Niggebrugge in 2013 afgelopen. De Raad van Commissarissen heeft de aandeelhouders en de Ondernemingsraad gelijktijdig over het ontstaan van deze vacature geïnformeerd. De heer Niggebrugge heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft de heer Niggebrugge voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De voordracht tot herbenoeming was gestoeld op het feit dat de heer Niggebrugge een uitgebreide ervaring heeft als lid van de Raad van Commissarissen en de deskundige wijze waarop hij invulling geeft aan dat lidmaatschap. De aanbeveling om de heer Niggebrugge te benoemen was conform de wet en de statuten van de vennootschap. De Ondernemingsraad steunde de voordracht tot herbenoeming van de heer Niggebrugge ten volle. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Niggebrugge op 8 mei 2013 voor een periode van vier jaar herbenoemd.

De Selectie- en Benoemingscommissie heeft het voorstel voorbereid om de heer Baan, de voorzitter van de non-executive board van Dockwise te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap. Dit voorstel is echter komen te vervallen vanwege het betreurenswaardige overlijden van de heer Baan.

Voorts heeft de Selectie- en Benoemingscommissie de benoeming van de heer A. Goedée als lid van de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Commissarissen heeft het voorstel tot benoeming overgenomen en heeft na daartoe het oordeel gevraagd te hebben van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Goedée op 8 mei 2013 voor een periode van één jaar benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

Daarnaast is de herbenoeming van de heer J.H. Kamps als lid van de Raad van Bestuur aan de orde geweest. De ervaring van de heer Kamps als Chief Financial Officer van de onderneming en de deskundige en gedegen wijze waarop hij invulling geeft aan zijn functie, heeft de Raad van Commissarissen ertoe doen besluiten om op 13 mei 2014 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorgenomen besluit tot herbenoeming van de heer Kamps ter bespreking voor te leggen.

Tevens is de verlenging van de benoemingsperiode van de heer F.A. Verhoeven besproken. De benoeming loopt af op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen deze benoeming met een periode van één jaar te verlengen tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen draagt deze verlenging bij aan het omvormen van de organisatiestructuur van de vennootschap in een nieuwe divisiestructuur en zal met de expertise en ervaring van de heer Verhoeven de continuïteit in de verdere integratie van Dockwise worden gewaarborgd. Van de vergaderingen en de bevindingen van de Selectie- en Benoemingscommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag