Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Auditcommissie

Leden Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat uit twee leden: de heer Niggebrugge (voorzitter) en de heer Van Wiechen.

Taken en verantwoordelijkheden Auditcommissie

De belangrijkste taken van de Auditcommissie zijn het adviseren van de Raad van Commissarissen ten aanzien van:

Lees verder
  • Het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van de Raad van Bestuur omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes.

  • Toezicht op de financiële informatieverschaffing door de vennootschap, de taxplanning, de toepassing van informatie en communicatie en communicatietechnologie en de financiering van de vennootschap.

  • Het onderhouden van regelmatige contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant alsmede de naleving en opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant.

  • Het doen van een voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

  • De jaarrekening, de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap.

  • Toezicht op het functioneren van de interne auditfunctie.

Activiteiten 2013

In het verslagjaar 2013 is de Auditcommissie driemaal bijeengeweest, waarbij beide leden alsmede de voorzitter van de Raad van Commissarissen steeds aanwezig zijn geweest. In de vergaderingenzijn onder meer de volgende reguliere onderwerpen aan de orde gekomen: de jaarrekening 2012, de (tussentijdse) financiële verslaglegging over het boekjaar 2013, het resultaat met betrekking tot grote projecten en operationele activiteiten, ontwikkelingen binnen de IFRS regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot joint venture accounting, risico management en -beheersing, ontwikkelingen in de orderportefeuille, koersontwikkeling, de financiering en liquiditeit van de onderneming en kostenbeheersing.

Eveneens zijn de effecten van de situatie op de financiële markten, verzekeringszaken, de fiscale positie van de onderneming, de interne controle en administratieve organisatie en de relevante wet- en regelgeving aan de orde geweest, alsmede de Corporate Governance Code. Tevens is de opvolging van de door de accountant in het kader van de controle van de jaarrekening 2012 uitgebrachte Management Letter besproken.

De nieuwe wetgeving in Nederland inzake de roulatie van de externe accountant is een regulier onderwerp op de vergadering van de Auditcommissie geweest. Na het besluit tot een tenderproces, heeft de Auditcommissie een aanbeveling aan de Raad van Commissarissen gedaan voor de selectie van een nieuwe externe accountant vanaf het boekjaar 2014. De Raad van Commissarissen zal het voorstel ter zake ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014.

Daarnaast heeft de Auditcommissie meer specifiek aandacht besteed aan de financiering van de onderneming, deels door middel van een uitgifte van ongeveer tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal. De integratie van de Dockwise bedrijfs onderdelen en de verdere integratie en reorganisatie van de activiteiten van het eerder overgenomen MNO Vervat is voorts onderwerp van discussie geweest. Ook de integratie van de accounting- en rapportageprocessen en systemen binnen het concern heeft in het kader van de in recente jaren gedane overnames extra aandacht gehad.

De Auditcommissie heeft voorts de ontwikkeling van de financiële positie van de pensioenfondsen, waarbij Boskalis is betrokken, besproken.

In de Auditcommissie zijn met de interne auditor de in 2013 door de interne auditor uitgevoerde werkzaamheden besproken, alsmede het interne Auditplan voor 2014.

Naast de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Chief Financial Officer zijn de Concern Controller en de externe accountant bij de vergaderingen van de Auditcommissie aanwezig geweest. Met de externe accountant is in het verslagjaar eveneens vergaderd buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur van de onderneming. De Auditcommissie heeft met de externe accountant de vergoedingen voor de controle alsmede de aanpak van de controle besproken. Voorts heeft de Auditcommissie de onafhankelijkheid van de externe accountant vastgesteld.

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Auditcommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag