Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Selectie- en Benoemingscommissie

Leden Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie- en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden: de heer Hessels (voorzitter) en de heer Van Woudenberg.

Taken en verantwoordelijkheden Selectie- en Benoemingscommissies

De taken van de Selectie- en Benoemingscommissie betreffen de volgende onderwerpen:

Lees verder
  • Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders van de vennootschap.

  • De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het opstellen van de profielschets.

  • De periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele commissarissen en bestuurders en het daarover rapporteren aan de Raad van Commissarissen.

  • Het voorstellen voor (her)benoemingen.

  • Het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management van de vennootschap.

Activiteiten 2013

In 2013 is de Selectie- en Benoemingscommissie eenmaal in vergadering bijeen geweest, waarbij naast de leden van de Selectie- en Benoemingscommissie alle overige leden van de Raad van Commissarissen aanwezig waren. Daarnaast heeft de Commissie meermalen telefonisch beraad gehouden. De Selectie- en Benoemingscommissie heeft in het verslagjaar overleg gepleegd over een evenwichtige samenstelling van en opvolgingsbeleid voor de Raad van Bestuur, diversiteit, de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de profielschetsen het rooster van aftreden. De Commissie heeft besproken op welke wijze uitvoering te geven aan het streven zoals neergelegd in de profielschets van de Raad van Commissarissen om per 2015, of zoveel eerder dan mogelijk, een vrouwelijk lid van de Raad van Commissarissen te benoemen.

Op grond van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen was de benoemingstermijn van de heer Niggebrugge in 2013 afgelopen. De Raad van Commissarissen heeft de aandeelhouders en de Ondernemingsraad gelijktijdig over het ontstaan van deze vacature geïnformeerd. De heer Niggebrugge heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft de heer Niggebrugge voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De voordracht tot herbenoeming was gestoeld op het feit dat de heer Niggebrugge een uitgebreide ervaring heeft als lid van de Raad van Commissarissen en de deskundige wijze waarop hij invulling geeft aan dat lidmaatschap. De aanbeveling om de heer Niggebrugge te benoemen was conform de wet en de statuten van de vennootschap. De Ondernemingsraad steunde de voordracht tot herbenoeming van de heer Niggebrugge ten volle. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Niggebrugge op 8 mei 2013 voor een periode van vier jaar herbenoemd.

De Selectie- en Benoemingscommissie heeft het voorstel voorbereid om de heer Baan, de voorzitter van de non-executive board van Dockwise te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap. Dit voorstel is echter komen te vervallen vanwege het betreurenswaardige overlijden van de heer Baan.

Voorts heeft de Selectie- en Benoemingscommissie de benoeming van de heer A. Goedée als lid van de Raad van Bestuur besproken. De Raad van Commissarissen heeft het voorstel tot benoeming overgenomen en heeft na daartoe het oordeel gevraagd te hebben van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Goedée op 8 mei 2013 voor een periode van één jaar benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

Daarnaast is de herbenoeming van de heer J.H. Kamps als lid van de Raad van Bestuur aan de orde geweest. De ervaring van de heer Kamps als Chief Financial Officer van de onderneming en de deskundige en gedegen wijze waarop hij invulling geeft aan zijn functie, heeft de Raad van Commissarissen ertoe doen besluiten om op 13 mei 2014 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorgenomen besluit tot herbenoeming van de heer Kamps ter bespreking voor te leggen.

Tevens is de verlenging van de benoemingsperiode van de heer F.A. Verhoeven besproken. De benoeming loopt af op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen deze benoeming met een periode van één jaar te verlengen tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2016. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen draagt deze verlenging bij aan het omvormen van de organisatiestructuur van de vennootschap in een nieuwe divisiestructuur en zal met de expertise en ervaring van de heer Verhoeven de continuïteit in de verdere integratie van Dockwise worden gewaarborgd. Van de vergaderingen en de bevindingen van de Selectie- en Benoemingscommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag