Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Overige financiële informatie

Het totaal van afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen bedroeg EUR 334 miljoen (2012: EUR 231 miljoen). De stijging ten opzichte van 2012 wordt voor EUR 90 miljoen verklaard door de consolidatie van Dockwise (inclusief PPA effecten), voor EUR 22,1 miljoen door bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa (2012: nihil) en voor EUR 17,3 miljoen door bijzondere waardeverminderingen op materiële vaste activa (2012: EUR 4,1 miljoen).

Het resultaat uit geassocieerde deelnemingen bedroeg EUR 20,2 miljoen (2012: EUR 0,3 miljoen) en betreft hoofdzakelijk Dockwise. In dit resultaat is een bate opgenomen van EUR 22,7 miljoen voortvloeiend uit de herwaardering van het belang dat in Dockwise werd gehouden direct voorafgaand aan de gestanddoening van het bod. Dit herwaarderingsresultaat betreft het verschil tussen de waardering van dit belang op basis van de biedprijs en die op basis van de aankoopprijs. Tevens is in het resultaat uit geassocieerde deelnemingen het aandeel in het resultaat van Dockwise over het eerste kwartaal van het verslagjaar opgenomen op basis van een gemiddeld belang van 39,1%. Dit resultaat bedroeg EUR 3,7 miljoen negatief als gevolg van eenmalige kosten die door Dockwise zijn verantwoord en die samenhingen met de overname.

De belastinglast nam in het verslagjaar toe tot EUR 64,4 miljoen (2012: EUR 49,5 miljoen). De belastingdruk nam af tot 15,0% (2012: 16,4%). De resultaten uit de activiteiten van Dockwise zijn voor het overgrote deel laag-belast als gevolg van een bijzonder belastingregime (Tonnage-belasting). Bovendien zijn de boekwinst op de verkoop van het belang in Archirodon en het resultaat uit geassocieerde deelnemingen vrijgesteld van belastingen.

Investeringen en balans

In het verslagjaar is voor EUR 296 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa. Belangrijke investeringen binnen het segment Dredging hadden betrekking op de herbouw van de megahopper Fairway en de bouw van een drietal 4.500 m³ hoppers ter vervanging van reeds uit de vaart genomen c.q. te nemen kleinere hoppers. De Causeway (de eerste 4.500 m³ hopper) is in het derde kwartaal in de vaart genomen. De Fairway zal naar verwachting in maart 2014 in gebruik worden genomen. Aan het einde van het verslagjaar is gestart met de nieuwbouw van een megacutter, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 23.700 kW. Binnen het segment Offshore Energy is onder meer geïnvesteerd in de Ndurance en Ndeavor (nieuwe multifunctionele kabelleg/offshoreschepen), de Asian Hercules III (5.000 MT drijvende bok in de Asian Lift JV) en de White Marlin (type I transportschip van Dockwise). De Ndurance en Ndeavor zijn in het vierde kwartaal opgeleverd. De White Marlin wordt naar verwachting eind 2014 opgeleverd, de nieuwe megacutter in 2017.

Bij Towage & Salvage zijn het afgelopen jaar diverse kleinere investeringen gedaan, onder meer in zes nieuwe sleepboten voor SMIT Brasil waarvan er twee in gebruik zijn genomen. De investerings-verplichtingen per einde jaar zijn, inclusief Dockwise, toegenomen, vooral als gevolg van de aangegane verplichtingen met betrekking tot de megacutter, tot EUR 324 miljoen (eind 2012: EUR 126 miljoen).

De cashflow bedroeg EUR 701 miljoen (2012: EUR 483 miljoen). De liquiditeiten per einde van het verslagjaar bedroegen EUR 411 miljoen. Daarvan betrof EUR 29,7 miljoen groepsonder-nemingen die, in verband met de voorgenomen inbreng in de nieuw te vormen joint-ventures met SAAM, zijn verantwoord als onderdeel van de Assets held for sale. De solvabiliteit nam toe tot 44,3% (eind 2012: 39,2%).

De netto-schuldpositie is ten opzichte van eind 2012 gestegen door de acquisitie van Dockwise. Bij die gelegenheid is een drie-jaars lening van USD 525 miljoen afgesloten, is EUR 290 miljoen getrokken onder een vijf-jaars revolving kredietfaciliteit (EUR 500 miljoen) en is USD 525 miljoen overbruggingsfinanciering opgenomen. Deze overbruggingsfinanciering is aan het begin van het derde kwartaal volledig afgelost uit de opbrengst van een US Private Placement (USPP) ter grootte van USD 325 miljoen, de opbrengst van USD 190 miljoen uit de verkoop van het belang in Archirodon en uit beschikbare liquiditeiten.

De resterende rentedragende schulden bedroegen per einde van het verslagjaar EUR 1.254 miljoen, waarvan EUR 59 miljoen verantwoord als onderdeel van de Assets held for sale. De netto-schuldpositie kwam uit op EUR 845 miljoen. Bij de afsluiting van het eerste halfjaar bedroeg de schuldpositie nog EUR 1.745 miljoen en kwam de netto-schuldpositie uit op EUR 1.376 miljoen. Het grootste deel van de schuldenpositie bestaat uit langlopende US Private Placement leningen en trekkingen onder de drie- en vijf-jaars bankfaciliteit die is afgesloten, mede in het kader van de financiering van de Dockwise acquisitie. Boskalis heeft met het bankensyndicaat en de USPP-kredietverschaffers afspraken gemaakt over een aantal convenanten waaraan Boskalis moet voldoen. Per einde jaar wordt ruimschoots voldaan aan deze afspraken. De belangrijkste convenanten zijn de netto-schuld : EBITDA ratio, met een limiet van 3, en de EBITDA : netto-rente ratio met een minimum van 4. Per einde jaar bedroeg de netto-schuld : EBITDA ratio 1,1 en de EBITDA : netto-rente ratio 11,8.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag