Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Strategische en marktrisico's

De markten van Boskalis zijn heterogeen en ontwikkelen zich vaak verschillend. Onze belangrijkste groepen (eind)klanten zijn nationale, regionale en lokale overheden of aanverwante instellingen zoals havenautoriteiten, particuliere havenexploitanten en grote internationale olie & gas- en energiebedrijven (zowel operators als contractors). Andere typen klanten zijn (container)rederijen, mijnbouw bedrijven en (infrastructuur en vastgoed) projectontwikkelaars.

Hoewel de langetermijnvooruitzichten voor onze markten gunstig zijn, kunnen deze markten regelmatig - zeker op de korte en middellange termijn - negatief beïnvloed worden door factoren waar wij geen invloed op hebben. Hiertoe behoren onder meer algemene en/of regionale geopolitieke ontwikkelingen, zoals politieke onrust, piraterij, regimewisselingen, van overheidswege opgelegde handelsbelemmeringen, onrust op de financiële markten en crises in de financiële sector. Dergelijke ontwikkelingen kunnen onze activiteiten in bepaalde regio’s of zelfs wereldwijd beïnvloeden wanneer deze ingrijpende negatieve gevolgen hebben voor de economische ontwikkelingen in bepaalde regio’s, danwel de wereld economie of voor de exploratie- en exploitatieactiviteiten in de markten voor energie en grondstoffen. Boskalis streeft ernaar zo effectief mogelijk in te spelen op zowel positieve als negatieve ontwikkelingen in individuele markten door een mondiale spreiding van activiteiten, een omvangrijke en veelzijdige vloot die opereert vanuit verschillende internationale locaties, en sterke posities op haar kernmarkten. Bovendien zijn onze activiteiten voor een groot deel gericht op de ontwikkeling, bouw, installatie en onderhoud van infrastructuur, hetgeen betekent dat ontwikkelingen op de langere termijn in het algemeen zwaarder wegen dan economische schommelingen op de korte termijn.

Opdrachten worden pas in de orderportefeuille van Boskalis opgenomen als er overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever. Hoewel de ervaring leert dat het slechts zelden voorkomt dat eenmaal overeengekomen contracten geannuleerd worden of substantieel in omvang worden gereduceerd, zijn dergelijke annuleringen of substantiële reducties van opdrachten in de portefeuille niet uit te sluiten. Dit kan ertoe leiden dat er, als gevolg van een dergelijke annulering of substantiële reductie, verliezen kunnen ontstaan uit hoofde van het afwikkelen c.q. tegensluiten van de ter dekking van valuta- en/of brandstofkostenrisico’s afgesloten financiële derivaten wanneer de onderliggende transactie c.q. kasstromen niet meer zullen worden gerealiseerd.

Boskalis heeft te maken met een verscheidenheid aan concurrenten in de diverse markten waarin zij opereert. Deze concurrenten variëren van grote, internationaal opererende concurrenten tot meer regionaal of lokaal opererende concurrenten met activiteiten op slechts één of meerdere (geografische of dienstgerelateerde) deelmarkten. Een groot deel van onze omzet komt voort uit contracten die via – al dan niet openbare – tenderprocedures zijn aanbesteed. Bij het merendeel van de contracten wordt voornamelijk op prijs geconcurreerd. Veel klanten, in het bijzonder in de olie- en gassector en private havenexploitanten, kijken bij het toe kennen van contracten echter in toenemende mate eveneens naar andere, ook kwalitatieve factoren, waaronder het waarborgen van veiligheids- en milieurichtlijnen en -beleid. Voor het inschrijven op aanbestedingen zijn er adequate goedkeuringsprocessen, waaronder het evalueren van gesignaleerde risico’s en/of potentiële risicofactoren die samenhangen met het uitvoeren van een bepaald project.

Bijna alle activiteiten van Boskalis zijn kapitaalintensief, waarbij voor Dredging en in iets mindere mate ook voor Heavy Marine Transport geldt dat sprake is van kapitaalintensieve bedrijfstakken met hoge toe- en uittredingsdrempels, vooral voor bedrijven die internationaal opereren. Door het kapitaalintensieve karakter van deze activiteiten worden marktprijzen in belangrijke mate beïnvloed door de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van beschikbare capaciteit c.q. de actuele bezettingsgraad van het betreffende materieel. Dit impliceert dat een brede internationale spreiding van marktposities en een leidende positie wat betreft materieel, kosten en standaardisering van materieel cruciale succesfactoren zijn. Boskalis schenkt hier veel aandacht aan, zowel als speerpunt van de operationele bedrijfsvoering als in de investeringsbeleid. Voor individuele investeringsvoorstellen is er een adequaat proces voor evaluatie en goedkeuring.

Het streven naar een goede balans in de omvang en in het type van projecten, het type materieel dat beschikbaar is en de geografische spreiding van de activiteiten is een belangrijk uitgangspunt voor ons tenderbeleid. In het kader van de uitvoering van haar strategie acquireert Boskalis ook andere ondernemingen. Om de verwachte resultaten te kunnen realiseren, hecht Boskalis veel belang aan een zorgvuldige integratie van dergelijke acquisities. Het creëren van waarde voor onze stakeholders en het behouden van belangrijke medewerkers vormt hierbij een belangrijk onderdeel.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag