Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Operationele risico's

De operationele risico’s van Boskalis zijn divers van aard, met name omdat de groep verschillende activiteiten uitvoert, verspreid over de gehele wereld. De activiteiten zijn daarom onderhevig aan economische, juridische en politieke risico’s van de landen waarin de onderneming actief is.

De belangrijkste operationele risico’s van Boskalis liggen op het gebied van het aannemen en uitvoeren van projecten voor opdracht-gevers, zoals hierboven omschreven. Voor het grootste deel van onze projectactiviteiten geldt dat ‘fixed price/lumpsum’ de meest gangbare contractvorm is. Bij een dergelijke contractvorm dient de opdrachtnemer nagenoeg alle operationele risico’s alsmede kostenrisico’s gepaard gaande met inkoop van materialen en diensten van onderaannemers in de prijs te verwerken. In de meeste gevallen is het niet mogelijk om eventuele onverwachte, in de loop van een opdracht optredende kosten met de opdrachtgever te verrekenen. Bovendien bevatten veel contracten ‘mijlpalen’ met, indien deze niet gehaald worden, bijbehorende boeteclausules. Derhalve wordt tijdens de aanbestedingsprocedure en de aannamefase van projecten, en bij het berekenen van de kostprijs aanzienlijke nadruk gelegd op het identificeren, analyseren en kwantificeren van dergelijke uitvoerings-, kosten- en vertragingsrisico’s.

Operationele risico’s betreffen met name wisselende weers- of werkomstandigheden, technische geschiktheid en beschikbaarheid van het materieel, afwijkende grond- en bodemcondities, slijtage van baggermaterieel ten gevolge van het baggeren en verwerken van gebaggerd materiaal, schade aan materieel en eigendommen van derden, de prestaties van onderaannemers en toeleveranciers en het op tijd beschikbaar zijn van vracht of diensten die door de klant worden geleverd in het geval van zwaar maritiem transport en/of installatieactiviteiten.

Boskalis richt zich proactief op de beheersing van deze risico’s; in de eerste plaats door middel van een gestructureerde aanpak in de aanbestedingsfase om eventuele risico’s en hun mogelijke gevolgen te identificeren. Opdrachten worden geclassificeerd naar risico categorie op basis van omvang en risicoprofiel. De exacte tender procedure en de vereisten met betrekking tot de autorisatie van de tenderprijs en -voorwaarden zijn van deze classificatie afhankelijk. Vanaf een bepaald niveau van risico’s dienen de uit de tender voortvloeiende verplichtingen te worden geautoriseerd op het niveau van de Raad van Bestuur/Groepsdirectie.

In de voorbereidingsfase van een projectaanbesteding, en afhankelijk van de risicoclassificatie en aard van de projecten, maken wij gebruik van middelen zoals onderwater- en bodem-onderzoek, goed toegankelijke databases met historische gegevens en uitvoerige risicoanalysetechnieken. De resultaten van de risico-analyse worden vervolgens gebruikt als factor in de bepaling van de kostprijs en/of verkoopprijs, en bij het opstellen van de aanbestedings- en/of contractvoorwaarden. Wanneer een opdracht wordt toegekend, hoort het bijwerken van de risicoanalyse bij het voorbereidingsproces voor het project en worden op basis hiervan, indien nodig, concrete maatregelen genomen om de vastgestelde risico’s te mitigeren.

Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan het opleiden en trainen van medewerkers, passende projectplanning en projectmanagement, het uitvoeren van een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidsprogramma en het optimaal onderhouden van materieel. Indien van toepassing en mogelijk worden bepaalde risico’s verzekerd.

Het vermogen om effectief en verantwoord met operationele risico’s om te gaan, is bepalend voor de professionaliteit en vakkundigheid van de onderneming.

Bij het berekenen van kostprijzen wordt ook rekening gehouden met risico’s die samenhangen met prijsontwikkelingen aan de inkoop zijde, zoals kosten van materiaal en diensten, kosten van onderaannemers en brandstofprijzen, alsmede loonkosten. Daar waar mogelijk, en in het bijzonder bij contracten met een lange uitvoeringsduur, worden kostenindexatieclausules in het contract opgenomen, vooral met betrekking tot arbeidsloon en brandstof kosten.

Binnen het segment Towage & Salvage wordt het bedrijfsonderdeel Harbour Towage gekenmerkt door een brede geografische spreiding van de activiteiten, waarbij sleepopdrachten veelal worden uitgevoerd op basis van meerjarige contracten met tarieven die op jaarbasis worden herzien. Hierin kunnen de ontwikkeling van lokale loonkosten, brandstofprijzen en de beschikbare capaciteit van het betreffende materieel, zoals sleepboten, worden meegenomen. Terminaldiensten, die sinds eind 2011 voor het grootste deel zijn ondergebracht in de joint venture Smit Lamnalco (aandeel 50%) worden normaliter uitgevoerd op basis van lang lopende contracten met een vaste prijs voor de contractperiode, aansluitend bij de eisen en specificaties van de opdrachtgever. In het merendeel van deze contracten is een vorm van prijsindexatie opgenomen.

Voor de Salvage-activiteiten worden contracten met klanten voor vaartuigen in nood veelal afgesloten op basis van gestandaardiseerde ‘Lloyd’s Open Form’-contracten (LOF). Hierbij is de vergoeding gebaseerd op een waarderingsmechanisme dat samenhangt met een aantal factoren, waaronder de geborgen waarde van het vaartuig en van de lading, de technische complexiteit van de berging, milieurisico’s en inzet van eigen materieel en van onderaannemers. Deze waardering leidt tot een lumpsum bedrag, dat wordt vastgesteld middels onderhandelingen met de klant of via een arbitrageprocedure. Indien tijdens een bergingswerk blijkt dat de uiteindelijke vergoeding van de berging de daarmee gemoeide kosten niet zal dekken, dan kan het LOF-contract worden omgezet in een contract op basis van een daghuur vergoeding. Hierdoor worden de financiële risico's beperkt.

Binnen het segment Offshore Energy wordt het transport & heavy lift materieel van het bedrijfsonderdeel Marine Services veelal voor relatief korte termijnen verhuurd (spotmarkten) op basis van doorgaans standaard voorwaarden. De operationele risico’s van deze activiteiten zijn in het algemeen relatief beperkt. Het lokale management van projecten en operaties wordt geacht een goed begrip te hebben van het werken onder de specifieke lokale omstandigheden. De schaal van lokale operaties is vaak te beperkt voor een volwaardige organisatie, inclusief uitgebreide ondersteunende diensten en stafafdelingen. Dit wordt opgevangen door regelmatige bezoeken door verantwoordelijke managers en medewerkers uit de betreffende business units en ondersteuning door goed gekwalificeerde centrale stafafdelingen op het hoofdkantoor.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag