Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerde balans

        31 december
(in duizenden EUR)   Toelichting   2013   2012 HERZIEN*)
             
Vaste activa            
Immateriële activa   [14]   748.062   596.013
Materiële vaste activa   [15]   3.034.862   2.260.968
Geassocieerde deelnemingen   [16]   11.897   228.605
Langlopende vorderingen   [17]   49.819   51.192
Afgeleide financiële instrumenten   [27]   547   819
Uitgestelde belastingvorderingen   [13]   6.476   25.712
        3.851.663   3.163.309
Vlottende activa            
Voorraden   [18]   103.328   105.150
Te vorderen van opdrachtgevers   [19]   262.758   239.253
Debiteuren en overige vorderingen   [20]   826.013   953.036
Afgeleide financiële instrumenten   [27]   12.597   15.571
Te vorderen winstbelastingen   [12]   8.890   14.350
Liquide middelen   [21]   386.887   398.102
Activa af te stoten activagroep   [5.5]   280.387   -
        1.880.860   1.725.462
             
Totaal activa       5.732.523   4.888.771
             
Groepsvermogen            
Geplaatst kapitaal   [22]   96.212   85.827
Agioreserve   [22]   538.407   229.452
Overige reserves   [22]   232.915   202.599
Reserve ingehouden winsten   [22]   1.657.703   1.380.127
Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders       2.525.237   1.898.005
Minderheidsbelangen       14.692   18.147
Totaal groepsvermogen   [22]   2.539.929   1.916.152
             
Langlopende schulden en voorzieningen            
Leningen en overige financieringsverplichtingen   [23]   1.168.082   605.473
Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen   [24]   15.813   113.084
Uitgestelde belastingverplichtingen   [13]   55.621   78.038
Voorzieningen   [25]   28.710   26.402
Afgeleide financiële instrumenten   [27]   45.879   18.771
        1.314.105   841.768
             
Kortlopende schulden en voorzieningen            
Verschuldigd aan opdrachtgevers   [19]   313.190   352.893
Leningen en overige financieringsverplichtingen   [23]   26.366   382.317
Rekening-courantkredieten banken   [21]   5.794   8.120
Te betalen winstbelastingen   [12]   156.083   138.114
Crediteuren en overige schulden   [26]   1.229.121   1.223.254
Voorzieningen   [25]   4.659   5.906
Afgeleide financiële instrumenten   [27]   24.919   20.247
Verplichtingen at te stoten activagroep   [5.5]   118.357   -
        1.878.489   2.130.851
             
Totaal schulden       3.192.594   2.972.619
             
Totaal groepsvermogen en schulden       5.732.523   4.888.771

* Cijfers voorgaand boekjaar zijn aangepast voor de gewijzigde verslaggevingsregels voor personeelsbeloningen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag