Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden EUR)   Toelichting   2013   2012 HERZIEN*)
             
Kasstroom uit operationele activiteiten            
Nettogroepswinst       366.474   252.027
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen       334.174   231.310
Cashflow       700.648   483.337
             
Aanpassingen voor:            
Financieringsbaten en -lasten       55.220   34.480
Winstbelastingen       64.444   49.502
Boekresultaten       -77.807   -11.094
Mutatie overige financiële vaste activa       -18.673   10.959
Mutatie voorzieningen en verplichtingen u.h.v. personeelsbeloningen       -27.367   -14.912
Mutatie voorraden       -4.156   -5.647
Mutatie debiteuren en overige vorderingen       28.303   10.093
Mutatie crediteuren en overige schulden       41.201   -49.475
Mutatie te vorderen van en verschuldigd aan opdrachtgevers       -66.653   -149.833
Aandeel in resultaat van geassocieerde deelnemingen, inclusief herwaarderingswinst       -20.214   -252
Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten       674.946   357.158
             
Ontvangen dividenden       884   2.109
Ontvangen financieringsbaten       6.409   8.576
Betaalde financieringslasten       -49.078   -38.842
Betaalde winstbelastingen       -47.049   -50.181
Nettokasstroom uit operationele activiteiten       586.112   278.820
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten            
Investeringen in materiële vaste activa, exclusief geactiveerde financieringskosten   [15]   -292.675   -313.893
Desinvesteringen materiële vaste activa tegen opbrengstwaarde       77.982   39.447
Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen   [5.1]   -398.677   -
Verkoop van joint venture, na aftrek van afgestoten geldmiddelen   [5.3]   123.199   -
Verkoop van (deel van) dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen en verstrekte leningen       40.575   -
Aankoop van (deel van) joint venture, na aftrek van verworven geldmiddelen       -20.009   -
Aflossing door joint venture van verstrekte lening       -   77.299
Investeringen in geassocieerde deelnemingen voorafgaand aan bedrijfscombinatie   [16]   -65.248   -225.288
Saldo overige investeringen en desinvesteringen in geassocieerde deelnemingen   [16]   -1.767   -7.376
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten       -536.620   -429.811
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten            
Opgenomen leningen en overige financieringsverplichtingen       3.377.382   696.403
Aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen       -3.651.256   -495.413
Betalingen van transactiekosten voor aantrekken financieringen       -15.974   -2.226
Opbrengst uit aandelenemissie   [22.1]   320.000   -
Verwerving van minderheidsbelangen       -4.482   10
Betaald dividend aan aandeelhouders       -43.237   -38.493
Betaald dividend aan minderheidsbelangen       -2.427   -1.122
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten       -19.994   159.159
             
Toename liquide middelen       29.498   8.168
             
Saldo liquide middelen per 1 januari   [21]   389.982   382.593
             
Toename liquide middelen       29.498   8.168
Koersomrekeningsverschillen       -8.725   -779
Mutatie in saldo liquide middelen       20.773   7.389
             
Saldo liquide middelen per 31 december   [21]   410.755   389.982
             

* Cijfers voorgaand boekjaar zijn aangepast voor de gewijzigde verslaggevingsregels voor personeelsbeloningen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag