Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen

(in duizenden EUR)   Geplaatst kapitaal   Agio- reserve   Overige reserves   Reserve ingehouden winsten   Totaal   Minderheids-belangen   Totaal groeps- vermogen
                             
Toelichting   [22.1]   [22.1]   [22.5]   [22.2]            
                             
Stand per 1 januari 2013   85.827   229.452   202.599   1.380.127   1.898.005   18.147   1.916.152
                             
Totaal gerealiseerde en niet-                            
gerealiseerde resultaten over                            
de verslagperiode                            
                             
Netto groepswinst over de verslagperiode               365.691   365.691   783   366.474
                             
Niet-gerealiseerde resultaten                        
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen, na belasting           96.983   -41.060   55.923   -   55.923
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten, na belasting           -57.872   -   -57.872   -1.811   -59.683
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen, na belasting           -11.158   -   -11.158   -   -11.158
Herwaardering aanwezig belang voorafgaande aan bedrijfscombinatie Dockwise           22.716   -22.716   -   -   -
Mutatie reserve deelnemingen           -20.353   20.353   -   -   -
Totaal niet-gerealiseerde resultaten           30.316   -43.423   -13.107   -1.811   -14.918
                             
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde           30.316   322.268   352.584   -1.028   351.556
resultaten over de verslagperiode                  
                             
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen                            
Uitgifte van gewone aandelen   7.758   310.127   -   -   317.885   -   317.885
                             
Uitkeringen aan aandeelhouders                            
Contant dividend   -   -   -   -43.237   -43.237   -2.427   -45.664
Dividend in aandelen   2.627   -1.172   -   -1.455   -   -   -
                             
Veranderingen in eigendomsbelangen in dochterondernemingen                            
Minderheidsbelangen in Dockwise Ltd.   -   -   -   -   -   4.482   4.482
Minderheidsbelangen in Dockwise Ltd.   -   -   -   -   -   -4.482   -4.482
                             
Totaal transacties met aandeelhouders   10.385   308.955   -   -44.692   274.648   -2.427   272.221
                             
Stand per 31 december 2013   96.212   538.407   232.915   1.657.703   2.525.237   14.692   2.539.929

* Cijfers voorgaand boekjaar zijn aangepast voor de gewijzigde verslaggevingsregels voor personeelsbeloningen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag