Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Voorwoord van de CEO

Geachte lezer,
Door de overnames van SMIT en Dockwise hebben we onze activiteiten in de offshore energiesector verder versterkt en uitgebouwd. Hier, maar ook in onze overige activiteiten zien we de vraag naar duurzame oplossingen steeds nadrukkelijker op de agenda staan. Als expert in baggeren en maritieme dienstverlening benutten wij al het talent in onze organisatie om wereldwijd onze oplossingen duurzaam te ontwerpen en te realiseren.

Duurzame ontwikkeling geven we een extra impuls door samen met klanten en leveranciers krachten te bundelen in de keten. Onze Meet the Buyer-bijeenkomsten hebben ook in 2013 tot veelbelovende initiatieven geleid. We zullen in 2014 opnieuw een aantal Meet the Buyer-bijeenkomsten organiseren. Ook onze recycling processen oogsten veel waardering bij ondermeer de NGO Shipbreaking Platform. We streven naar een langdurige en stabiele relatie met onze toeleveranciers. Jaarlijks toetsen we of onze leveranciers voldoen aan de Gedragscode voor Toeleveranciers die we in samenspraak met onze strategische leveranciers hebben opgesteld. In 2013 hebben wij opnieuw een implementatiescan gedaan bij een steekproef van strategische leveranciers, ditmaal in een aantal Europese landen. Drie van de vier leveranciers die in 2012 onvoldoende uit de implementatiescan kwamen, bleken goede stappen gemaakt te hebben. Onze aanpak waarin een duurzame ontwikkeling wederzijds wordt gestimuleerd, wordt positief ontvangen. We nemen afscheid van leveranciers die onvoldoende progressie blijven tonen in de verbetering van de duurzaamheidsprestaties.

Onze sociale prestaties

Onze industrie heeft een kennis- en kapitaalintensief karakter en vereist goed gekwalificeerde en ervaren professionals. Zij zijn voor ons onmisbaar en dragen bij aan onze leidende marktpositie. Aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent is voor ons bedrijf van wezenlijk belang en onze mensen voelen zich uitgedaagd hun professionele bijdrage te leveren. Eigen initiatief juichen we toe binnen de grenzen van de gedragscode. In constructief overleg met de medezeggenschap is in 2013 de integratie met MNO Vervat bijna afgerond en is voortvarend gestart met de integratie van Dockwise. Onze groei biedt volop nieuwe loopbaanperspectieven voor onze medewerkers en we hebben ons aanbod in opleidingen en trainingen in 2013 daarop aangepast en uitgebreid met specifieke modules.

Onze werkzaamheden kennen een relatief hoog risicoprofiel. Ons veiligheids programma NINA – No Injuries, No Accidents – wordt in en buiten onze industrie herkend als vooruitstrevend. Binnen Boskalis is het veiligheidsbewustzijn fors toegenomen de laatste jaren. NINA leeft van hoog tot laag in onze onderneming. Door de open cultuur die is ontstaan, merken we ook dat NINA meer is dan een veiligheidsprogramma. NINA verbindt omdat het gesprek gaat over gedeelde waarden, een gedeelde cultuur. Ook uit de cijfers blijkt dat we vooruitgang boeken. In 2013 is het Lost Time Injury Frequency-cijfer wederom gedaald van 0,26 (2012) naar 0,11 per 200.000 gewerkte uren in 2013. Dit, ondanks de recente groei van ons bedrijf. Daar zijn we trots op. Ons streven blijft No Injuries, No Accidents.

We zorgen niet alleen voor goede arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving maar bieden ook hulp als dat nodig is. Zoals aan onze 70 Filippijnse medewerkers die in 2013 getroffen zijn door de orkaan Haiyan. In de meeste gevallen zijn hun woningen geheel of gedeeltelijk verwoest. Wij hebben hen financiële steun geboden om hun leven weer op te bouwen.

Onze milieu-prestaties

‘Environmental excellence’ wordt steeds belangrijker bij het duurzaam beheren en ontwikkelen van kwetsbare rivier-, delta- en kustgebieden in de wereld. Juist daar vindt een belangrijk deel van ons werk plaats. Daarnaast gaan mijnbouwbedrijven en olie- en gasmaatschappijen steeds verder in hun zoektocht naar erts, olie en gas; ook in kwetsbare gebieden. Daardoor ontstaat niet alleen in onze baggeractiviteiten maar ook in onze activiteiten in de offshore dienstverlening de nood zaak voor duurzame initiatieven.

Boskalis streeft ernaar een innovatieve en toonaangevende speler in eco-engineering te zijn, waardoor we een optimaal evenwicht kunnen bieden tussen ecologische, sociale en economische aspecten op projecten. De Taskforce Eco-Engineering heeft in 2013 zijn ambities geformuleerd en aangegeven hoe wij die kunnen realiseren. In dit verslag leest u meer over enkele aansprekende praktijkvoorbeelden.

De Taskforce Energy Management concentreert zich op de milieuwinst die we kunnen behalen met onze vloot en ons materieel. Ook in onze Nederlandse markt benutten we de kansen die ons worden geboden. Zo hebben we ons in 2013 opnieuw gecertificeerd voor het hoogst haalbare niveau op de CO2 prestatieladder. Juist in een omgeving waarin naast prijs ook maatschappelijke waardes geïntegreerd worden in projectspecificaties, voelen wij ons uitgedaagd om steeds weer nieuwe oplossingen te bedenken voor complexe infrastructurele vraagstukken. Elders anticiperen we op wetswijzigingen en investeren we in R&D naar schonere brandstoffen, duurzame technieken en milieuvriendelijk materieel. Zo werkten we in 2013 samen met een aantal leveranciers om schonere brandstoffen te testen op ons materieel.

Onze maatschappelijke prestaties

Onze primaire werkzaamheden hebben een positief effect op de veiligheid en de economie van de regio’s waar we actief zijn. We besteden bij onze activiteiten ruim aandacht aan omgevingsmanagement op onze projecten en waar mogelijk betrekken we goederen en diensten van lokale toeleveranciers. Op langlopende projecten of in regio’s waar onze aanwezigheid vrijwel permanent is, investeren we gericht in scholing van lokaal personeel. Initiatieven van onze medewerkers gericht op ondersteuning van lokale gemeenschappen en maatschappelijke doelen steunen we ruimhartig. Zoals in Nigeria waar we een community beach house hebben laten bouwen voor de bewoners van het dorp Ogulagha en het Tour for Life evenement, dat geld inzamelde voor Artsen zonder Grenzen. In dit verslag kunt u daar meer over lezen.

Ambitie

Sinds het verschijnen van ons eerste CSR-verslag in 2009 hebben we onze maatschappelijke verslaglegging verder verbreed en ingebed. We rapporteren ook dit jaar op GRI 3.1 B-niveau en bereiden ons voor op de nieuwe GRI 4-richtlijn die recent is verschenen.

Als gevolg van de overnames van SMIT, MNO Vervat en Dockwise hebben we ook op het vlak van CSR het nodige moeten samen-voegen. Een volledig geïntegreerde CSR-rapportage achten wij een voorwaarde voor een externe verificatie. Wij hebben onszelf medio 2013 de ambitie gesteld om binnen enkele jaren het volledige CSR-verslag door een onafhankelijke externe partij te laten verifiëren. In dit verslag hebben wij daartoe een belangrijke eerste stap gezet met de verificatie op de veiligheidsprestaties van 2013.

Met dit verslag hopen wij u een goed beeld te geven van onze CSR-prestaties. Zoals altijd stellen we uw suggesties voor verbetering van ons CSR-beleid en onze -rapportage op prijs.

Namens de Raad van Bestuur

Peter Berdowski

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag