Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Corporate Governance

Bestuur en rapportage

Boskalis heeft een tweelaags bestuursmodel, wat betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn. De Raad van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en is verantwoordelijk voor (de realisatie van) haar langetermijnstrategie met de bijbehorende risico’s, het resultaat en de voor de onderneming relevante aspecten van ondernemen. De Raad van Bestuur bepaalt de doelstellingen van de vennootschap en implementeert het zakelijke beleid en de daaruit voortvloeiende bedrijfsprestatie. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur laat zich bij de vervulling van zijn taak leiden door het belang van de vennootschap en haar activiteiten, en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen af van bij de vennootschap betrokken stakeholders. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van het bestuur en voorziet de Raad van Bestuur tevens van advies. Bij Boskalis bestaat een nauwe samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en haar commissies, de Raad van Bestuur en de stakeholders. De twee Raden zijn samen verantwoordelijk, elk uit hoofde van zijn eigen taak, voor de belangenbehartiging van de stakeholders en besteden bij hun taakuitvoering aandacht aan de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het CSR-beleid van de onderneming. Dit komt ook tot uitdrukking in het beloningsbeleid waarin de CSR-componenten veiligheidsbeleid en personeels ontwikkeling deel uitmaken van de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur. Zie hiervoor het Remuneratierapport op onze corporate website www.boskalis.com.

De Raad van Bestuur laat zich adviseren en informeren door de volgende taskforces en functionarissen. Over de invulling van de milieuprestaties wordt de Raad van Bestuur geadviseerd door twee taskforces; de Taskforce Energy Management en de Taskforce Eco-Engineering. Daarnaast heeft het onderwerp veiligheid absolute prioriteit binnen onze onderneming. De Raad van Bestuur is nauw betrokken bij dit onderwerp en laat zich hierover adviseren en informeren door de afdeling SHE-Q. Bij de invulling van de HR- en maatschappij-gerelateerde doelstellingen laat de Raad van Bestuur zich adviseren door respectievelijk de directeur HR en de directeur IR & Corporate Communications. Over keten-gerelateerde zaken laat de Raad van Bestuur zich adviseren door de hoofden van de business units en relevante stafafdelingen.

De corporate strategie en de uitkomst van de dialogen met onze stakeholders en benchmarks worden meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van het CSR-beleid. De uitkomst bepaalt de strategische prioriteiten en doelstellingen. De uitkomst bepaalt tevens welke onderwerpen materieel en welke prestatie-indicatoren relevant zijn om in ons CSR-verslag te rapporteren. Het verslag wordt door de Raad van Bestuur van Boskalis goedgekeurd en wordt inhoudelijk integraal met de Raad van Commissarissen besproken.

Gedragscode

Wij kennen een Gedragscode met betrekking tot onze sociale, maatschappelijke, milieu- en economische verantwoordelijkheid. Boskalis aanvaardt verantwoordelijkheid voor zaken die binnen haar invloedsfeer liggen. In de landen waar Boskalis werkt, gelden nationale wetten en regels. Boskalis onthoudt zich van culturele beoordelingen en gedraagt zich als een goed burger of een gast. Boskalis doet geen zaken in landen die onderworpen zijn aan internationale en relevante nationale embargo’s. We respecteren de mensenrechten zoals opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. We accepteren, betalen of vragen geen steekpenningen of andere gunsten met als doel oneigenlijke zakelijke, financiële of persoonlijke voordelen te behalen of te verlenen. Tevens respecteren we de intellectuele eigendomsrechten en houden we ons aan de principes van eerlijke concurrentie door de toepasselijke wetgeving op het vlak van het mededingingsrecht na te leven. De volledige tekst van onze Gedragscode is op onze corporate website te downloaden: www.boskalis.com/csr.

Integriteit

We informeren onze mensen gericht over wet- en regelgeving rond omkoping en corruptie zoals onder andere weergegeven in de UK Bribery Act.

De rechtbank in Mauritius heeft Boskalis in 2013 beboet in verband met betalingen ten gunste van een ambtenaar. De ongeautoriseerde betalingen waren verricht in relatie tot een project dat in 2006 was aangenomen. Boskalis heeft haar medewerking aan het onderzoek verleend en heeft naar aanleiding van dit incident intern disciplinaire maatregelen getroffen. Daarenboven toetst Boskalis periodiek haar gedragscode en is deze, mede in het licht van dit incident, verder aangescherpt.

Verder kent Boskalis een klokkenluidersregeling die van kracht is voor werknemers van Boskalis inzake meldingen van vermeende onregelmatigheden binnen de onderneming. Onder vermeende onregelmatigheid wordt verstaan elk onderwerp van algemene, financiële, operationele en personele aard dat niet in lijn is met de Gedragscode van Boskalis. In het kader van de klokkenluidersregeling is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon zal de melding onverwijld in behandeling nemen en besluiten welke acties passend en noodzakelijk zijn. De werknemer die een melding onder de klokkenluidersregeling heeft gedaan, zal niet in zijn rechtspositie worden benadeeld als gevolg van deze melding. De klokkenluidersregeling is te vinden op de corporate website www.boskalis.com .

Voor een uitgebreide beschrijving van ons risicobeheer, ons corporate governance beleid, juridische structuur en onze organisatie verwijzen wij u naar ons Jaarverslag 2013, pagina’s 48-52, 54-55, 115-118 en 134 -137 en onze corporate website www.boskalis.com.

Certificering

Met certificering laten we zien dat we voldoen aan internationaal erkende management-, milieu- en veiligheidsstandaards. Boskalis is voor vrijwel alle bedrijfsonderdelen gecertificeerd volgens ISM, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 of VCA voor de Nederlandse vestigingen. Een overzicht van de diverse certificeringen is te vinden in de bijlage van dit verslag.

Benchmark

De duurzaamheidsprestaties van Boskalis worden door verschillende instanties getoetst en gebenchmarkt waaronder:

  • Transparantiebenchmark (voor Nederlandse opdrachtgevers en NGO’s)

  • CDP (Carbon Disclosure Project, vanuit beleggers)

  • CO2 prestatieladder (Nederlandse overheid in haar rol als opdrachtgever)

  • VBDO Responsible Supply Chain Benchmark (rapport van de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling).

We zien de belangstelling voor ons bedrijf in benchmark-onderzoeken toenemen. Een aantal daarvan maakt gebruikt van de Global Industry Classification Standard (GICS) waarbij Boskalis wordt aangeduid als een Construction & Engineering Company. Dat levert lastige dilemma’s op. Het gebruik van hout als grondstof bijvoorbeeld is in onze onderneming niet materieel maar wordt door GICS als een belangrijke kpi aangemerkt in dit segment. In dialoog met de verschillende instanties blijven we aandacht vragen voor de unieke aard van onze onderneming.

De uitkomst van de dialogen met onze stakeholders en benchmarks nemen wij mee in de jaarlijkse evaluatie van ons CSR-beleid en onze CSR-rapportage.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag