Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Veiligheid

Onze centrale veiligheidsdoelstelling is No Injuries, No Accidents (NINA). Dat is ook de naam van ons vooruitstrevende veiligheidsprogramma dat veel positieve aandacht trekt binnen en buiten de industrie en bij onze klanten. NINA gaat niet louter om procedures maar creëert eigenaarschap en beleving. Het programma spreekt elke medewerker aan op zijn of haar bijdrage aan veiligheid en maakt veiligheid openlijk bespreekbaar. Vijf kort en krachtig geformuleerde waarden met vijf ondersteunende regels geven de kaders aan en helpen incidenten voorkomen. Ook het veiligheidsbewustzijn bij Dockwise staat op een hoog peil. De veiligheidsrapportage van Dockwise is in dit hoofdstuk nog een apart onderdeel. Het is onze ambitie om in 2014 het SHE-Q-beleid van Dockwise te integreren en een aanvang te maken met de uitrol van NINA.


NINA goes offshore

Overeenkomstig de in 2012 uitgesproken ambitie stond in 2013 de invoering van NINA centraal bij Boskalis Offshore, waarin verschillende onderdelen van Boskalis en SMIT zijn samengevoegd.

Lees verder

Met de introductie van NINA kan Boskalis zich nu ook aan opdrachtgevers in de offshore markt profileren als betrouwbare en veilige partner. Dit bleek in 2013 al een factor van betekenis bij het Dabrat project voor Maersk Oil. Op twee van de grootste Diving Support Vessels kregen alle ongeveer tachtig Subsea-medewerkers aan boord van deze offshore schepen een introductie en speciale training. De aanpak werd door de opdrachtgever zeer gewaardeerd.

NINA werkt

Met de aftrap van de campagne NINA goes offshore in mei 2013 werd duidelijk dat ook Boskalis Offshore voortaan de NINA-aanpak volgt.

Lees verder

In 2013 is ter voorbereiding op de introductie van NINA met medewerkers uit het middenkader van Boskalis Offshore, die een grote rol spelen in dagelijkse besluitvorming, gesproken over veiligheid. Vervolgens is het trainingstraject opgestart. Nadat eerst de top vijftig van het management een training had afgerond, werd de aftrap door de Raad van Bestuur gegeven waarna alle medewerkers van de staf en het middenkader trainingen kregen. Zowel op het hoofdkantoor als aan boord van de schepen en in de buitenlandse kantoororganisaties hebben trainingen plaatsgevonden.De cijfers zijn overtuigend: NINA werkt. Sinds de introductie is de ongevallenfrequentie LTIF met ruim 80% gedaald (van 0,67 naar 0,11). Het LTIF-percentage (Lost Time Injury Frequency) geeft het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren aan. Preventie is een belangrijk onderdeel van veiligheids bewustzijn. In 2011 hebben wij de zogenoemde Safety Hazard Observation Cards (SHOC) breder geïntroduceerd. Hiermee kunnen mede-werkers gevaarlijke situaties melden. Het aantal SHOC-meldingen in 2013 bedroeg 10.054 (2012: 3.800). Daarnaast zijn er 1.555 near misses gerapporteerd (2012: 210). SHOC- en near misses-meldingen zien wij als een maatstaf voor de proactieve veiligheids beleving in de organisatie. NINA stimuleert dergelijke situaties te melden, zodat we proactief kunnen bijsturen.

Ondanks het relatief hoge risicoprofiel dat samenhangt met onze werkzaamheden en ondanks de recente groei van ons bedrijf is het LTIF-cijfer gedaald van 0,26 in 2012 naar 0,11 in 2013. In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen.

Incidentmeldingen

De top van de meest voorkomende incidenten is in lijn met onze industrie: struikelen, vallen en uitglijden blijft op nummer één. Daarnaast is het aantal beknellingen relatief hoog, met name aan handen en vingers. Ook hier zien we dat na de introductie van NINA de frequentie van de ongevallen daalt en de impact ervan afneemt. Ofwel er gebeuren minder ernstige ongevallen met (zwaar) letsel.

Het aantal meldingen van incidenten neemt toe en dan vooral de zogeheten pro-actieve meldingen van near misses en gevaarlijke situaties (SHOC’s). Dit betekent dat het bewustzijn groeit, dat iedereen goed uit de voeten kan met het meldingssyteem SIRE en dat iedereen inziet dat melden belangrijk is. Immers, alleen dan kan informatie gedeeld worden om in de toekomst herhaling te voorkomen.De bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal incidentmeldingen, beginnend bij de SHOC’s en eindigend bij LTI’s, steeds meer de vorm krijgt van een piramide.


Medewerkerbetrokkenheid en training

We betrekken management en medewerkers op allerlei manieren bij het veiligheidsdenken in onze organisatie.

Lees verder
In alle vergaderingen van managementteams wordt uitgebreid stilgestaan bij de voortgang en uitdagingen met NINA. De OR heeft een commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu waarin NINA een vast agendapunt is. In de interactieve NINA trainingen en workshops krijgen mede werkers de gelegenheid hun feedback te geven op het programma en hun ervaringen te delen. Via een grote diversiteit aan Lessons Learned sessies, trainingen en communicatiemiddelen besteden wij continu aandacht aan de veiligheidsverbetering. Op http://www.boskalis.com/NINA en via de maandelijkse NINA at work-bulletins worden ervaringen van medewerkers gecommuniceerd. Ook kunnen zij suggesties voor verbetering aangeven. Communicatie over veiligheid vindt verder plaats met behulp van periodieke interne veiligheidsbulletins als Safety Matters en Safety Newsflash en de diverse personeelsbladen. Onze projecten starten altijd met een NINA-startup meeting. Er worden dan projectspecifieke veiligheidsdoelstellingen met het projectteam vastgesteld en mogelijke veiligheidsrisico’s besproken, hoe daarmee om te gaan en op welke wijze NINA op de agenda wordt gehouden. Waar nodig richt de aandacht zich ook op de omgeving van een project en hoe we de veiligheid voor omwonenden en derden kunnen waarborgen. Behalve onze eigen medewerkers zijn hierbij vaak ook de vertegenwoordigers van de klant en onderaannemers aanwezig.

In 2013 zijn NINA reflectiesessies geïntroduceerd. Leidinggevenden van projecten en schepen en medewerkers van de stafafdelingen van kantoor en de directie hebben in open en interactieve bijeenkomsten ervaringen gedeeld. Doel is om van elkaar te leren zowel van de positieve ervaringen en ideeën als van de uitdagingen.

Audits

In 2013 hebben we 19 externe en 23 corporate SHE-Q-audits van projecten en kantoororganisaties en 50 externe en 31 interne ISM-scheepsaudits afgenomen waarbij NINA altijd aan de orde is gesteld. Voor de schepen zijn eveneens 29 externe MLC-inspecties uitgevoerd. Daarnaast vinden binnen de bedrijfsonderdelen nog kantoor- en projectaudits plaats door klanten.

Onderscheidingen

In 2013 heeft Boskalis meerdere onderscheidingen ontvangen:

  • Boskalis International kreeg voor het geïntegreerde mijnbouwproject in Suriname een Certificate of Achievement uitgereikt wegens 1 miljoen gewerkte manuren zonder meldbaar incident.

  • Zowel SMIT UK als Boskalis Westminster Limited kregen van de Royal Society for the Prevention of Accidents de Gold Award 2013 voor gezondheid en veiligheid op het werk.

  • Het Ichthys-project in Australië kreeg schriftelijke erkenning van Saipem voor de professionele en zeer proactieve HSE-aanpak ten aanzien van het vervoer van stenen en het geotechnisch onderzoek bij dit project.

  • De bemanning van de Baldur ontving de INPEX Safety Recognition Award voor hun strenge veiligheidsnormen en hun continue streven naar optimale veiligheid.

Certificering

Met certificering laten we zien dat we voldoen aan erkende veiligheidsnormen. Boskalis is voor vrijwel alle bedrijfsonderdelen gecertificeerd volgens ISM, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 of VCA voor de Nederlandse vestigingen. Een overzicht van de diverse certificeringen is te vinden in de bijlage.

Dockwise

De prestaties van Dockwise op het gebied van gezondheid en veiligheid worden onder andere gemeten aan de hand van het soort en aantal gemelde incidenten. Deze meldingen kunnen betrekking hebben op vaartuigen, projecten of de kantooromgeving. Doel van het beleid blijft het geheel voorkomen van veiligheids- of beveiligingsincidenten (target: zero Lost Time Incidents).

Overzicht 2013

  • Door de integratie van de cijfers van Fairstar is het totale aantal gewerkte uren gestegen van 5,3 miljoen tot 6,5 miljoen. Bovendien is de Dockwise Vanguard in de vaart genomen.

  • Het aantal uren op onshore/offshore-projecten is eveneens gestegen doordat twee float-over projecten in de uitvoeringsfase zijn beland; hier zitten ook veel uren van onderaannemers bij.

  • Het aantal ongevallen met verzuim (Lost Time Incidents, LTI’s) bij Dockwise daalde fors, van vijf naar twee.

  • Het LTIF-cijfer - het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren - stond aan het einde van het jaar op het historisch lage niveau van 0,06. Dit was mede dankzij het beperkte aantal LTI’s en de stijging van het aantal gewerkte uren.

  • De top van de meest voorkomende incidenten is: oogletstel, struikelen, vallen en uitglijden.

  • Prestatie-indicatoren zijn van belang om de proactiviteit van de organisatie te controleren. De groei van het gebruik van STOP-cards (Safety Training Observation Program) en het aantal ‘near miss’-meldingen geeft een positief signaal af voor wat betreft het veiligheidsbewustzijn.

Veiligheidstraining

De trainingsmatrix bepaalt voor alle functies binnen Dockwise een minimumniveau voor kritieke HSES-activiteiten (gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu), specifieke functiecompetenties, algemene projecteisen en project-specifieke eisen met betrekking tot specifieke functies. Door de medewerkers te trainen en te motiveren op het gebied van veiligheid is de verwachting dat medewerkers en bemanningsleden proactiever veiligheidsgedrag laten zien, wat weer zal leiden tot betere veiligheidsprestaties.

  

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag