Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Ontplooiing en welzijn

Ontplooiing

Boskalis helpt medewerkers om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken of zich persoonlijk verder te ontwikkelen zodat ze mee kunnen groeien met de ontwikkeling van onze onderneming.Onze activiteiten in de offshore sector zijn door de overnames van SMIT en Dockwise aanzienlijk gegroeid. Dit biedt ook volop loop baanperspectieven voor onze medewerkers die bijvoorbeeld de overstap kunnen maken van Dredging naar Offshore Energy. Medewerkers geven aan hierin zeer geïnteresseerd te zijn. In ons Jaarverslag 2013 op pagina 43 gaan we hier nader op in.

Behalve belangrijk voor onze medewerkers zelf en voor de kwaliteit van ons werk zijn opleiding en ontwikkeling ook van belang voor de integratie. Managers van verschillende divisies vinden elkaar in de gezamenlijke trajecten en delen kennis en ervaring. Zo groeien er belangrijke nieuwe interne netwerken en ontstaat er kruisbestuiving tussen de diverse bedrijfsonderdelen. Met behulp van ons HR-managementsysteem houden we overzicht van de trainingen en opleidingen die onze medewerkers hebben gevolgd. Zo hebben we voortdurend goed in beeld waar het opleidingsniveau goed op orde is en waar nog hiaten zitten. Met behulp van het systeem houden we tevens goed zicht op het competentieprofiel van onze medewerkerspopulatie en of deze in lijn ligt met onze strategie. Ontwikkelpunten die wij signaleren worden teruggekoppeld naar de mensen zelf, tijdens competentie- of functioneringsgesprekken en in het systeem opgenomen. 45% van de medewerkers krijgt een (half)jaarlijks beoordelingsgesprek. Bij de overige medewerkers ligt deze frequentie lager.

Ontwikkelprogramma’s voor leidinggevenden

Leiderschap en persoonlijke ontwikkeling binnen de verschillende geledingen van onze organisatie is steeds een aandachtspunt. Boskalis loopt voorop in de branche met specifieke ontwikkel-programma’s voor leidinggevenden.

Lees verder

Per jaar leggen we verschillende accenten. In 2013 is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van onze senior managers en projectmanagers die in staat moeten zijn steeds complexere opdrachten tot een goed einde te brengen.

Training en opleiding

We bieden een uitgebreid programma van trainingen en opleidingen en werken continu aan de uitbreiding en actualisering hiervan. Ons Boskalis Offshore Development Programma is verrijkt met specifieke modules voor de offshore-industrie, waarmee wij de deelnemers binnen een jaar op het juiste niveau brengen. In 2013 hebben wij een groep van negen medewerkers door deze opleiding laten stromen. Ook is er in 2013 gewerkt aan een nieuwe trainingsmatrix voor Inland Infra. Een speciale Boskalis opleidings gids die wereldwijd beschikbaar is, biedt het totaaloverzicht.

Introductieprogramma

Onze nieuwe medewerkers krijgen een uitgebreid introductieprogramma waarin ook onze gedragscode aan de orde komt. Het programma is in 2013 vernieuwd en vertaald naar onze actuele, bredere dienstverlening, inclusief de Dockwise activiteiten. De nieuwe medewerkers krijgen zo een goed beeld van ons bedrijf.

Traineeships

We werken ook actief aan interne doorstroming via eigen kweek. Boskalis biedt plaats aan trainees die onder begeleiding van een mentor in ons bedrijf worden opgeleid. Allerlei aspecten die van belang zijn komen aan bod. Ze maken kennis met een breed spectrum van onze bedrijfsvoering en volgen daarnaast opleidingsmodules om hun kennis te verrijken en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. In 2013 zijn 19 trainees opgeleid. In 2013 heeft voor het eerst een groep young professionals op HBO/WO-niveau uit Griekenland, Portugal en Spanje een verkort traineeprogramma gevolgd voor de offshore.

Onderwijsinstituten

We hebben nauwe banden met onderwijsinstituten die onze vakgerichte of managementopleidingen verzorgen. Met Nederlandse maritieme opleidingsinstituten onderhouden we goede contacten met als doel potentiële medewerkers voor onze werkvelden te interesseren. We geven er gastcolleges en bieden stageplaatsen aan. We bieden onze kennis aan om samen met technische universiteiten of HBO-opleidingen specifieke opleidingen te ontwikkelen. Vanuit de Vereniging van Waterbouwers zijn we betrokken bij de postdoctorale opleiding kust- en waterwerken. Ook hebben we met internationale scheepvaartcolleges, zoals die in de Baltische staten, Rusland en de Filipijnen, regelmatig contact.

Welzijn

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers blijkt een punt van zorg die wij delen met de vakbonden en de branche in Nederland.

Lees verder

Dit vraagstuk is voor onze bedrijfstak tweeledig. Hoe zorgen we dat mensen langer doorwerken door het opschuiven van de pensioen leeftijd. Maar ook hoe wij omgaan met oudere medewerkers die lichamelijk belastende functies vervullen. In overleg met de Nederlandse vakbonden en brancheorganisaties is in 2013 afgesproken met een plan te komen voor duurzame inzetbaarheid.

Cultuuronderzoek

Door de komst van SMIT, MNO Vervat en Dockwise transformeert Boskalis van traditionele baggerbedrijf naar expert in maritieme infrastructurele oplossingen en diensten. Een goed verloop van de integratie is niet alleen een organisatorische opgave, het heeft ook een belangrijk cultureel aspect in zich waar wij aandacht aan schenken.

Lees verder

Daarom hebben wij een cultuuronderzoek laten uitvoeren onder een dwarsdoorsnede van de onderneming. Centrale vraag hierbij was wat verbindt ons met elkaar en met onze klanten en andere stakeholders. Een belangrijke uitkomst is dat de bedrijven in culturele zin sterk op elkaar lijken. Wij zijn een klantgerichte organisatie die graag meedenkt over de beste oplossingen voor hun maritieme infrastructurele vraagstukken. Medewerkers zijn trots dat zij bij ons bedrijf werkzaam zijn en geven aan de komende jaren voor ons te willen blijven werken. Er waren ook ontwikkelpunten die extra aandacht vragen. Zo kan de samenwerking tussen bedrijfsonderdelen beter.

Arbeidsvoorwaarden

Wij voldoen met onze arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandighedenbeleid ruimschoots aan de richtlijnen van de ILO Maritime Labour Convention die gelden voor internationale rederijen. Dit geldt eveneens voor de Dockwise vloot.

Lees verder
Ruim de helft van onze medewerkers valt onder een CAO. Het betreft het merendeel van het zeevarende en uitvoerende personeel. Voor staf en operationele staf gelden aparte regelingen die zijn vastgesteld in overleg met de medezeggenschap.

Wij kennen verschillende pensioenregelingen waarover uitgebreide informatie te vinden is in het overzicht ‘Pensioenverplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen’ op pagina’s 99-103 van ons Jaarverslag 2013.

Medezeggenschap

Boskalis voert goed en structureel overleg met de medezeggenschap over actuele onderwerpen die onze medewerkers aangaan, volgens de wetgeving in de landen waar wij gevestigd zijn.

Lees verder

In 2013 is veel aandacht besteed aan de integratie van Dockwise en MNO Vervat. De integratie met MNO Vervat is vrijwel volledig afgerond. De integratie met Dockwise is in volle gang. Uitgangspunt is een zorgvuldig proces, met ruime voorbereiding en tijd om elkaar en elkaars business te leren kennen. De medezeggenschap van zowel Boskalis als Dockwise is gedurende het gehele traject nauw aangesloten. Eind 2014 willen we de integratie verder gestalte geven als de kantoormedewerkers van Dockwise verhuizen naar ons hoofdkantoor in Papendrecht. De impact op de gedwongen uitstroom van medewerkers door de integratie van Dockwise en MNO Vervat is beperkt. In de enkele gevallen dat wij afscheid moesten nemen van medewerkers zijn passende individuele regelingen getroffen.

Preventie van (beroeps)ziekten

Boskalis opereert op een wereldwijde schaal met vestigingen en operaties. Om de werknemers zo gezond mogelijk te houden en het optreden van ziektes te voorkomen, zijn er verschillende preventieve maatregelen genomen.

Lees verder
Om werknemers te beschermen tegen ziekten tijdens het verblijf in het buitenland, is een preventief systeem opgezet waaronder vaccinaties, (periodieke) medische keuringen, een antimalariabeleid en een AIDS-preventieprogramma.

Hulp aan getroffen Filipijnse collega’s

De orkaan Haiyan die in november 2013 de Filipijnen trof, heeft ook binnen Boskalis voor grote ontzetting gezorgd.

Lees verder

De Raad van Bestuur besloot aan de direct getroffen medewerkers zorg op maat aan te bieden en hen rechtstreeks financieel te ondersteunen om het leed als gevolg van de verwoestingen enigszins te verzachten. Binnen Boskalis is een coördinator aangewezen die toeziet op de zorgvuldige uitvoering van het hulpprogramma. In de thematekst op pagina 34-35 gaan we hier nader op in.

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag