Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Samenstelling personeelsbestand

Om nu en in de toekomst op genoeg talentvolle en gekwalificeerde medewerkers te kunnen rekenen is een evenwichtige samenstelling van ons personeelbestand van belang. Met behulp van ons HR Managementsysteem krijgen we een goed inzicht in onze medewerkerspopulatie en zijn we in staat goed te reageren op ontwikkelingen.

Medewerkersbestand

Eind 2013 bestond het totale medewerkersbestand van de groep, inclusief ons deel in deelnemingen, uit 10.977 medewerkers (2012: 15.653 medewerkers). De afname wordt vooral verklaard door de verkoop van ons 40% belang in Archirodon medio 2013. Daarentegen zijn de personeelsaantallen van Dockwise (ultimo 2013 1.119) dit jaar voor het eerst meegenomen in het totaal. Hoewel het totaal aantal medewerkers, gecorrigeerd voor deze effecten, relatief stabiel is, zijn op landenniveau grotere fluctuaties zichtbaar. Deze verschillen worden met name veroorzaakt doordat van jaar tot jaar projectactiviteiten in landen toenemen en afnemen. Voorbeelden zijn Nigeria, Mexico, Panama en Suriname waar een afname zichtbaar is, terwijl Australië en België daarentegen weer een toename vertonen. Ook het aantal Filipijnse medewerkers is gestegen als gevolg van het in de vaart nemen van nieuw materieel.

De integratie van de Dockwise HR-data in onze rapportage-systemen was in 2013 nog niet afgerond. In de onderstaande detailanalyse nemen wij Dockwise derhalve niet mee.

Contractvorm

Van onze medewerkers heeft 65% een vaste aanstelling, en ligt daarmee iets lager ten opzichte van 2012 (68%). Hiermee behoudt Boskalis een stevige basis voor de continuïteit van haar activiteiten en een solide borging van kennis en ervaring binnen de eigen organisatie. Het aantal tijdelijke- en projectdienstverbanden stelt Boskalis in staat om mee te bewegen met de dynamiek die zich voordoet in de verschillende markten en in de omvang van projecten wereldwijd. Vooral in landen waar wij veel projecten uitvoeren, zoals in Australië en Brazilië, is het aantal tijdelijke contracten naar verhouding hoog (respectievelijk 79% en 81% bij Dredging in 2013).

Diversiteit

Het internationale karakter van Boskalis blijkt ondermeer uit de vele nationaliteiten van onze medewerkers. Onze medewerkers zijn afkomstig uit 88 landen, met zwaartepunten in Europa, Zuid-Afrika en Singapore.

We hebben een relatief hoog aantal mannelijke medewerkers en relatief weinig parttimers. De verdeling tussen mannen en vrouwen en tussen fulltime en parttime medewerkers ligt bij Boskalis in lijn met de aard van ons werk. We zijn voor een groot deel een projectenorganisatie waarin wij wereldwijd technisch, financieel en maritiem geschoolde medewerkers voor langere duur uitzenden naar veelal afgelegen projecten. Voor vrouwen blijkt de uitzending naar projecten minder aantrekkelijk en bij parttimers minder voor de hand liggend. De verhouding man-vrouw lag in 2013 op respectievelijk 92%-8%, dit is in lijn met 2012. Daar waar er sprake is van werkzaamheden bij vaste entiteiten en met een structureel karakter komt de deelname van vrouwen hoger uit. Op het Boskalis hoofdkantoor lag de verhouding man-vrouw van het management en kantoorpersoneel in 2013 op 75%-25%. Het percentage parttimers van de groep kwam in 2013 uit op 4%.

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw binnen Boskalis is evenwichtig. Bijna driekwart van onze medewerkers is jonger dan 50 jaar. Ruim de helft (55%) valt in de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar. Deze leeftijds verdeling brengt met zich mee dat er een goede bezetting van functies is op zowel junior, medior als senior niveau. Ook leidt de huidige leeftijdsverdeling tot een beheers bare uitstroom als gevolg van pensionering.

Functiegroepen

De verhouding operationele medewerkers (vloot, werven en projecten), ten opzichte van management en staf is, evenals voorgaande jaren, stabiel op 79%-21%. Deze verhouding is in lijn met het karakter van het bedrijf en de aard van de activiteiten en het ingezette materieel. Op het hoofdkantoor in Nederland werken naar verhouding de meeste managers en stafmedewerkers.

Verloop

In 2013 hebben wij 2.458 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Gecorrigeerd voor de verkoop van Archirodon hebben 2.460 medewerkers Boskalis verlaten. Het projectmatige karakter van onze werkzaamheden, waarbij per persoon soms meerdere contracten per jaar worden afgesloten, brengt met zich mee dat het verloop hoog lijkt, maar zich feitelijk op een goed beheersbaar niveau bevindt. Daar waar er sprake is van activiteiten met een structureel en langdurig karakter liggen verloopcijfers beduidend lager.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag