Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Eco-engineering

Boskalis is een van de initiatiefnemers van het Building with Nature innovatie-
programma waarvan fase 1 in de periode 2008-2012 werd uitgevoerd en waarmee 
een totale investering is gemoeid van EUR 30 miljoen. Het programma is nu de 
tweede fase ingegaan als onderdeel van het Topsectorenbeleid van de Nederlandse 
overheid. Ook daarin investeert Boskalis. Het gaat hierbij enerzijds om het benutten 
van het ecosysteem en de daarin aanwezige dynamiek, anderzijds om het creëren 
van nieuwe kansen voor ecologie en natuur. Dit vergt een fundamenteel andere 
aanpak van projecten. Er wordt gewerkt in interdisciplinaire projectteams, die het 
natuurlijk systeem als vertrekpunt nemen voor een ontwerp en vanaf het begin zoeken 
naar meerwaarde voor alle betrokken partijen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op 
het gedeelde belang en synergie, in plaats van op verschillen en polarisatie.
De jaren van onderzoek en ontwikkeling heeft veel kennis opgeleverd over 
eco-engineering, ofwel bouwen met de natuur. 

Taskforce eco-engineering

De in 2012 door de groepsdirectie opgerichte Taskforce Eco-Engineering heeft als doelstelling Boskalis te profileren als vooruitstrevende en innovatieve speler in eco-engineering en ons kennisnetwerk verder uit te bouwen.

Lees verder

Naast ons eigen ingenieursbureau Hydronamic zijn alle activiteiten op management niveau vertegenwoordigd in de taskforce om ervoor te zorgen dat eco-engineering meegenomen wordt in de projectontwikkeling, aanbieding en uitvoering. In 2013 is de taskforce eenmaal bijeengeweest.

Succesvolle toepassing

Een succesvolle toepassing van eco-engineering is alleen mogelijk als ook onze klanten bereid zijn om het concept te omarmen en projecten op te pakken. Vooralsnog zijn het met name onze klanten in het high-end segment van de markt die daarvoor open staan. We promoten het concept actief bij al onze klanten door aan te tonen dat eco-engineering niet alleen meerwaarde oplevert voor natuur en milieu. Projecten kunnen vaak ook sneller en goedkoper gerealiseerd worden doordat die kennis mee genomen kan worden in de vergunningstrajecten en overleg met belanghebbenden. Daarmee komen projecten binnen bereik die vroeger niet haalbaar waren. Het is van belang dat we kunnen laten zien dat eco-engineering in de praktijk tot succesvolle toepassingen heeft geleid. Enkele voorbeelden:

Kustbescherming door creatie van een dynamisch natuur- en recreatiegebied

In 2011 is de Nederlandse kust uitgebreid met een uniek stuk nieuwe natuur dat Nederland tegen de zee beschermt: De Zandmotor.

Lees verder

De Zandmotor is een schiereiland van liefst 21,5 miljoen m3 zand. Door wind, golven en zeestroming verspreidt het zand zich geleidelijk langs de Zuid-Hollandse kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Hierdoor verandert de Zandmotor van vorm en zal hij uiteindelijk opgaan in nieuwe duinen en een breder strand. Op deze manier blijft de kust veilig en ontstaat tegelijkertijd een dynamisch natuur- en recreatiegebied. De Zandmotor trekt veelvuldig de belangstelling van kustbeheerders en projectontwikkelaars uit binnen- en buitenland.

Grootscheepse koraallocatie Jamaica

Voor de bouw van de Falmouth Cruise Ship Terminal op Jamaica moesten aan beide zijden van het aan te passen toegangskanaal grote koraalriffen worden verplaatst.

Lees verder

Tijdens het werken rondom de koralen is er veel contact geweest tussen experts op het gebied van deze ecosystemen. In een periode van 8 maanden hebben getrainde duikers uit een gebied groter dan 11 hectare meer dan 140.000 koraalkoloniën succesvol verplaatst. (Zie ook de case study op www.boskalis.com/csr).

Zacht en groene waterkeringen rond rivieren

De aanleg of verhoging van dijken ter bescherming tegen hoge waterstanden in de rivieren is een bewezen concept. In Nederland hebben we daar veel ervaring mee.

Lees verder

Hogere dijken betekenen vaak ook meer weerstand van omwonenden die hun omgeving zien veranderen. Daarom zoeken we waar mogelijk andere oplossingen. In de Noordwaard hebben we bijvoorbeeld een wilgenbos aangeplant voor de bestaande dijk. Door de wilgen jaarlijks goed te snoeien krijgen ze sterke en lange wortels en kunnen ze naar verwachting tot 80 procent van de energie van de golven breken. Deze natuurlijke oplossing is ook goedkoper in aanleg en onderhoud.

Bescherming van walvissen in Gabon

In Gabon was Boskalis in 2013 betrokken bij de aanleg van een nieuw industriegebied.

Lees verder

De bescherming van het mariene milieu was een grote uitdaging op dit project. Belangrijk aandachtspunt: het voorkomen van (geluids)overlast voor walvissen. Over de gekozen oplossing kunt u meer lezen in de thematekst op pagina’s 42-43 in dit verslag).

Kennisdeling

Boskalis deelt haar kennis over eco-engineering met andere geïnteresseerde (markt)partijen. Zo zijn we, samen met 15 offshore contractors, engineering-bedrijven, kennisinstituten en Arctische consultants, in februari 2012 gestart aan een Joint Industry Project (JIP) om tot aanbevelingen te komen voor richtlijnen voor veilig, betrouwbaar en duurzaam werken in het Arctisch gebied. De focus lag op het installeren van drijvende en vaste platforms en aanleggen van pijpleidingen en op baggerwerkzaamheden. Daarnaast stonden meer algemene activiteiten centraal, zoals het voorspellen en monitoren van weersomstandigheden, het inschatten van de invloed van activiteiten op het milieu, logistiek, voorbereiding van apparatuur en gezondheids- en veiligheidsmanagement. Eind 2013 is het handboek ‘Arctic Guide Report Challenges & Recommendations’ opgeleverd. We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke discussie over de aanleg van infrastructuren in dit gebied.

Tevens gaan we in Nederland op een aantal eco-engineering-projecten zichtbaar maken dat brandstofbesparende maatregelen niet alleen economische maar ook milieuwaarde opleveren. Hierover willen we het gesprek aangaan met opdrachtgevers. (Zie kadertekst CO2-Prestatieladder verder in dit hoofdstuk.)

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag