Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Milieuvriendelijk materieel

Met gerichte maatregelen investeren wij in materieel waarmee wij zo milieuvriendelijk als mogelijk kunnen opereren. Juist in een omgeving waarin naast prijs ook maat-schappelijke waardes geïntegreerd worden in project- en contractspecificaties voelen wij ons uitgedaagd om steeds weer te innoveren. Zo pakken we in onze Nederlandse markt de kansen die ons worden geboden en hebben we ons sinds 2012 gecertificeerd voor het hoogst haalbare niveau op de CO2-prestatieladder. In andere regio's volgen we de internationale wet- en regelgeving en ons eigen beleid. We anticiperen op wetswijzigingen en scheppen de voorwaarden voor een snelle implementatie door te investeren in een uitgebreid R&D-programma.

De International Maritime Organization (IMO) stelt regelgeving vast om scheepsemissies verder terug te dringen. De Europese Unie neemt in de Marine Strategy Frame-work Directive ook een aantal maatregelen om scheepsemissies terug te dringen. Tegelijkertijd heeft een aantal grote havens in de wereld de Environmental Ship Index geïntroduceerd. Zij belonen schonere schepen met kortingen op de havengelden. Hierover voeren wij via de (inter)nationale brancheverenigingen zoals de European Dredging Association (EuDA) en de Vereniging van Waterbouwers overleg met de autoriteiten en brengen wij onze technische kennis in om emissies meetbaar te maken. Op deze manier zetten wij ons in om voor onze industrie tot realistische regelgeving te komen die breed gedragen wordt.

Taskforce Energymanagement

Onze speciale Taskforce Energy Management volgt ontwikkelingen van de (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van emissies nauwlettend en initieert emissiereductie-initiatieven door innovaties in materieel en werktechnieken. De Taskforce staat onder leiding van een lid van de Raad van Bestuur en bestaat uit specialisten en professionals uit de hele organisatie. De Taskforce bundelt kennis en best-practices en bevordert de interne bewustwording. In sectorverband werkt de Taskforce mee aan het ontwikkelen van een industriestandaard voor de baggervloot voor het meten van de CO2-uitstoot per productie-eenheid. In 2013 is de Taskforce driemaal bijeengeweest.

Resultaat Co2-prestatieladder 2013

Boskalis heeft zich in 2013 opnieuw gecertificeerd voor niveau 5, het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om bedrijven die deelnemen aan veelal complexe aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfs-voering en bij de uitvoering van projecten.

Lees verder

Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. Boskalis wil nadrukkelijker de duurzame impact uitdragen van de werken die zij in Nederland uitvoert. Daarom is beslo-ten voor enkele eco-engineeringprojecten die ingebed zijn in het Building with Nature-programma ook de CO2-impact te gaan bepalen, met name het positieve effect van de invang van CO2 door natuurlijke oplossingen. Dit gaan we doen voor projecten zoals de Zandmotor. Op onze projecten willen we beter zichtbaar maken dat brandstofbesparende maatregelen niet alleen economische maar ook milieuwaarde opleveren. Hierover willen we het gesprek aangaan met opdrachtgevers. Meer informatie over de activiteiten van Boskalis op de CO2- Prestatieladder is te vinden op www.boskalis.com/nederland.

Maatregelen op onze vloot

Al dan niet samen met leveranciers, branche-organisaties, kennis-instituten en NGO's:

Lees verder
 • onderzoeken we de toepassing van schonere en zuinigere voortstuwingsinstallatie en schonere brandstof (zie ook de thematekst op pagina’s 20-21);

 • onderzoeken we de toepassing van energiebesparende maatregelen op ons materieel;

 • stimuleren we recycling-initiatieven zoals die van versleten pomphuizen, waaiers, snijkoptanden en drijvende baggerleidingen;

 • hanteren we een duurzaam ontmantelingsbeleid (zie ook de thematekst op pagina’s 16-17);

 • zorgen we waar mogelijk voor gescheiden inzameling en verwerking van afval;

 • maken we efficiënt en verantwoord gebruik van water;

 • stimuleren we het milieubewustzijn en de motivatie van onze medewerkers en degenen die werkzaam zijn in opdracht van Boskalis.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze corporate website www.boskalis.com/csr.

Co2-emissies 2013

Boskalis meet en rapporteert over de totale CO2-uitstoot van de vloot op basis van het brandstofverbruik. Door het ontbreken van een eenduidige meetnorm kan de relatieve uitstoot per productie-eenheid nog niet zinvol worden uitgedrukt. Daardoor zijn de jaarlijkse verbruiksrapportages, nog los van de effecten van acquisities en desinvesteringen, moeilijk met elkaar te vergelijken. Een complex van factoren speelt daarbij een rol.

Onze bagger- en offshorevloot bestaat uit verschillende scheepstypes. Ook de inzet van modernere of juist oudere schepen en de bezettingsgraad van de vloot zijn van invloed op het brandstof-verbruik in een jaar. Bovendien kan de aard van de projecten voor een vertekend beeld zorgen. Een snijkopzuiger die bijvoorbeeld in het ene jaar op projecten heeft gewerkt met veel harde grond, kan het andere jaar een veel geringer brandstofverbruik laten zien door werkzaamheden in minder harde grond. Een vergelijking van het absolute brandstofverbruik zegt dus onvoldoende over de kwaliteit van onze milieuprestatie. Het koppelen van een kwantitatieve doelstelling aan het jaarlijkse brandstof verbruik zien wij daarom op dit moment als niet zinvol.

Om een afgewogen rapportage te kunnen presenteren over ons brandstofverbruik en onze CO2-emissies spant Boskalis zich in om binnen de baggerbranche tot overeenstemming te komen over een industriestandaard voor CO2-uitstoot per productie-eenheid

In 2013 heeft dit geleid tot een prototype voor een nieuw rekenmodel dat als standaard kan gaan fungeren. Boskalis is in Nederland via de Vereniging van Waterbouwers (de Nederlandse brancheorganisatie) in gesprek met Rijkswaterstaat om dit rekenmodel te verwerken in een programma om CO2-uitstoot bij kustsuppletie-projecten terug te dringen.

Ook bij Dockwise is de rapportage complex vanwege verschillen in vlootsamenstelling, leeftijd van de vaartuigen, bezetting van de schepen, afgelegde afstanden en welk soort vracht is vervoerd. Al deze aspecten zijn van invloed op het energieverbruik van de vloot. Er zijn voortdurend verbeteringen aangebracht in de rapportage, meting en beperking van het brandstofverbruik.

Bij zowel de vloot als de kantoren worden deelnemingen naar rato van ons belang proportioneel geconsolideerd.

De totale uitstoot van de groep kwam in 2013 uit op 1,63 miljoen ton CO2 (2012: 1,05 miljoen ton CO2). Deze stijging van 55% wordt primair verklaard door de acquisitie van Dockwise en toevoeging in de rapportage. Exclusief Dockwise was er in 2013 sprake van een toename van 4% in de uitstoot.

Boskalis
In de uitstoot van de Boskalis-vloot zijn naast de traditionele Dredging-
schepen ook de activiteiten van SMIT meegenomen. De totale uitstoot 
bedroeg 940.000 ton (2012: 901.000 ton). Deze stijging van 4,3% 
wordt per saldo verklaard door de volgende elementen:

 • door een hogere bezettingsgraad van de hoppervloot  
  (44 weken ten opzichte van 41 weken in 2012) nam de uitstoot 
  van de hoppervloot toe met 7,3%;
 • door de verkoop van de Ursa en een lagere bezettingsgraad 
  van de cuttervloot (16 weken ten opzichte van 25 weken 
  in 2012) nam de uitstoot van de cuttervloot af met 45,8%;
 • door het hoge activiteitenniveau en de dientengevolge hoge 
  vlootbezetting nam de uitstoot bij de SMIT-activiteiten toe 
  met 23,7%

Dockwise
De CO2-uitstoot van de Dockwise-vloot bedroeg 534.000 ton in 2013. Dit betreft de uitstoot over het gehele kalenderjaar maar is exclusief de uitstoot van de in 2013 verkochte activiteiten van Dockwise Yacht Transport.

Smit Lamnalco
De CO2-uitstoot van Smit Lamnalco bedroeg 156.000 ton. De toename van 3,8% wordt ten dele verklaard door de overname van de Harbour Towage-activiteiten uit Gladstone, Australië en een hogere bezetting van de vloot in 2013.


Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag