Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

GRI tabel

In dit verslag rapporteren wij volgens de de GRI-richtlijnen (versie G3.1). In onderstaande tabel staan de GRI-indicatoren waarover wij rapporteren en verwijzingen naar de hoofdstukken en pagina’s, waar deze informatie staat vermeld.

GRI Index   hoofdstuk   Pagina
Strategie en analyse        
1.1 Voorwoord van de CEO   Voorwoord van de CEO   4-5
1.2 Belangrijkste risico’s, kansen en impact in de keten   Wie wij zijn   15
         
Organisatieprofiel        
2.1 Naam organisatie   Wie wij zijn   8-9
2.2 Producten en diensten   Wie wij zijn   8-9
2.3 Operationele structuur   Wie wij zijn   13
2.4 Locatie hoofdkantoor   Wie wij zijn   8
2.5 Landen van vestiging   Wie wij zijn   13
2.6 Rechtsvorm   Wie wij zijn   8
2.7 Markten   Wie wij zijn   18
2.8 Bedrijfsomvang   Wie wij zijn   13
2.9 Organisatie veranderingen   Wie wij zijn   4
2.10 Onderscheidingen   Onze sociale prestaties   26
         
Verslagparameters        
3.1 Verslagperiode   Bijlage-Over dit verslag   62-63
3.2 Voorgaand verslag   Bijlage-Over dit verslag   63
3.3 Verslaggevingscyclus   Bijlage-Over dit verslag   62
3.4 Contactperso(o)n(en)   Bijlage-Over dit verslag   63
3.5 Proces inhoud verslag   Corporate Goverance   13
3.6 Afbakening   Bijlage-Over dit verslag / Vertificatieverklaring   63, 70
3.7 Afbakening beperkingen   Bijlage-Over dit verslag / Vertificatieverklaring   63, 70
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden   Bijlage-Over dit verslag   63
3.9 Technieken die zijn toegepast op samenstelling indicatoren en overige informatie in het verslag   Onze milieuprestaties, Bijlage-Over dit verslag / Verklarende woordenlijst   47, 62-63, 71
3.10 Herformuleringen   Onze milieuprestaties, Bijlage-Over dit verslag / Verklarende woordenlijst   47, 63, 71
3.11 Veranderingen in de verslaglegging   Bijlage-Over dit verslag   63
3.12 Standaardonderdelen van de informatievoorziening   Strategie, beleid en doelstellingen   10
3.13 Beleid m.b.t. externe verificatie   Bijlage-Over dit verslag   63
         
Bestuur, Verplichtingen en Betrokkenheid        
4.1 Bestuursstructuur   Wie wij zijn   13
4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam   Wie wij zijn   13
4.3 Onafhankelijkheid   Wie wij zijn   -
4.4 Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers   Wie wij zijn   13
4.5 Koppeling vergoeding hoogste bestuurslichaam met prestaties van de organisatie   Wie wij zijn   12
4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat tegenstrijdige belangen worden vermeden.   Wie wij zijn   13
4.7 Proces bepalen kwalificaties en expertise leden hoogste bestuurslichaam   Wie wij zijn   13
4.8 Intern ontwikkelde missie en gedragscodes   Wie wij zijn   13
4.9 Procedures beoordeling duurzaamheidsprestaties door hoogste bestuurslichaam en frequentie daarvan   Wie wij zijn   12
4.10 Evaluatieproces prestaties hoogste bestuurslichaam   Wie wij zijn   13
4.11 Toelichting toepassing voorzorgsprincipe   Onze waardeketen   15
4.12 Onderschrijving externe handvesten   Wie wij zijn + Onze Sociale Prestaties   13, 31
4.13 Lidmaatschap verenigingen of organisaties   Onze milieuprestaties   44
4.14 Lijst van groepen stakeholders   Wie wij zijn   14
4.15 Inventarisatie en selectie van stakeholders   Wie wij zijn   14
4.16 Toelichting dialoog stakeholders, incl. frequentie   Wie wij zijn   14
4.17 Toelichting met stakeholders besproken onderwerpen   Onze sociale prestaties, Onze milieuprestaties, Onze maatschappelijke prestaties, Onze economische prestaties   16-17, 20-21, 26-27, 30-31, 34-35, 41-44, 50-57
         
Economische Indicatoren        
EC 1 Directe economische waarde   Wie wij zijn, Onze economische prestaties   11, 57
EC 3 Dekking van de verplichtingen i.v.m. het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie   Onze sociale prestaties   31
EC 8 Investeringen in lokale infrastructuur en diensten   Wie wij zijn, Onze maatschappelijke prestaties   51
         
Milieu Indicatoren        
EN 3 Direct primair energieverbruik   Onze milieu-prestaties   47
EN 4 Indirect energieverbruik   Onze milieu-prestaties   47
EN 12 Significante impact op de biodiversiteit   Onze milieu-prestaties   39-41
EN 13 Beschermen of herstellen van leefgebieden   Onze milieu-prestaties   39-43
EN 14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit.   Onze milieu-prestaties   39-43
EN 16 Emissie van broeikasgassen   Onze milieu-prestaties   46-47
         
Sociale Indicatoren        
LA 1 Profiel personeelsbestand   Bijlage-HR gegevens   32-33, 66-67
LA 2 Netto werkgelegenheid   Bijlage-HR gegevens   66-67
LA 4 Percentage medewerkers onder een collectieve arbeidsovereenkomst   Bijlage-HR gegevens   66-67
LA 7 Ongelukken, ziekte en uitval   Bijlage-SHE Q gegevens   68-69
LA 8 Opleidings-, preventieve- en risicobeheersingsprogramma’s i.v.m. ernstige ziekten   Onze sociale prestaties   31
LA 10 Aantal opleidingsuren per werknemerscategorie   Bijlage-HR gegevens   66
LA 11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren   Onze sociale prestaties   28-30
LA 12 Werknemers met prestatie en loopbaangesprekken   Onze sociale prestaties   29
LA 13 Man-vrouw samenstelling van bestuurslichamen   Wie wij zijn   13
SO 1 Programma’s die de impact op gemeenschappen bepalen/beheren, waaronder vestiging, activiteiten & vertrek.   Onze maatschappelijke prestaties   51
         
Mensenrecthen Indicatoren        
HR2 Percentage leveranciers dat getoetst is op naleving van de mensenrechten   Wie wij zijn   19
         
Productverantwoordelijkheid Indicatoren        
PR 5 Resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid   Wie wij zijn   18

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag