Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Verificatie verklaring

Ter attentie van de Stakeholders van Royal Boskalis Westminster N.V.

Doelstellingen
Bureau Veritas UK is door Royal Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) verzocht om een onafhankelijke verificatie uit te voeren van de rapportage van haar data in relatie tot veiligheid in haar MVO verslag over 2013 (het Verslag). De sortering, calculatie en rapportage van de data is een verantwoordelijkheid die uitsluitend bij Boskalis ligt. De doelstelling van verificatie is om Boskalis en haar stakeholders te voorzien van verzekering inzake de nauwgezetheid en betrouwbaarheid van de gerapporteerde data.

Boundary & Scope
De boundary (begrenzing) met betrekking tot de data inzake veiligheid heeft betrekking op de wereldwijde activiteiten van Boskalis, inclusief de acquisitie van Dockwise in 2013 en subcontractors die onder de supervisie vallen van Boskalis, en beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 december 2013. De focus van de verificatie activiteiten heeft betrekking op de nauwgezetheid en betrouwbaarheid van geselecteerde informatie waarvan de scope in verband stond met:

  • lost time incident data zoals weergegeven op pagina’s 25-27 en 68-69 van het verslag;

  • rapportage van ISO certificering voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu en van specifieke onderscheidingen op het gebied van veiligheid die binnen de Boskalis groep zijn verworven en zoals weergegeven op pagina’s 26 en 68 van het verslag;

  • afstemming van de betrokken veiligheidsdata met de richtlijnen volgens GRI G3.1 performance indicator LA7.

De scope van onze activiteiten had geen betrekking op informatie in relatie tot activiteiten buiten de genoemde rapportageperiode, verklaringen van een beschrijvende of interpretatieve aard of in relatie tot meningen, overtuiging, ambitie of commitment inzake toekomstig te ondernemen acties.

Methodologie
Het verificatieproces omvatte interviews met medewerkers belast met specifieke verantwoordelijkheden ten aanzien van het managen van data, review van documenten, inspectie van interne processen voor datacollectie, raadpleging van databases en steekproefsgewijze controle van data met betrekking tot veiligheid en gewerkte uren voor de groep.

De lost time incident (LTI) ratio is door Boskalis geregistreerd volgens haar eigen methodiek en ondersteund door een interne procedure die is uitgerold door de gehele organisatie. Een beperkte vorm van verzekering is uitgevoerd voor de verificatie van de niet-financiële data in overeenstemming met de interne processen van Bureau Veritas en in lijn met de ISAE3000 norm.

De methodiek van Boskalis voor datacollectie, schatting en aggregatie werd onderworpen aan een evaluatie met het oog op effectiviteit en betrouwbaarheid. De LTI berekeningen zijn gebaseerd op data in relatie tot gewerkte uren waarvoor de beredenering werd toegelicht en geaccepteerd. Hoewel steekproefsgewijze controle van de data terug naar de bron niet altijd mogelijk bleek was er onbeperkte toegang tot incidentenrapportage in het SIRE systeem.

Bevindingen
Gebaseerd op de verificatie volgens de bovengenoemde scope zijn wij van mening dat de data met betrekking tot veiligheid – zoals omschreven door Boskalis in haar 2013 MVO verslag – betrouw baar is en geen belangrijke fouten bevat, noch significante onjuistheden of enige vooringenomenheid.De rapportage van Boskalis tegen de LA7 indcator van de GRI G3.1 richtlijnen is een rechtvaardige inspanning om de veiligheids-performance van de organisatie weer te geven en dat geldt tevens voor de zogeheten ‘lost time incidents’, evenwel met uitsluiting van andere specifieke rapportage met betrekking tot ratio’s voor beroepsmatige ziekten en afwezigheid.Aanvullende en meer gedetailleerde rapportage – inclusief aspecten van ‘best practice’ en aanbevelingen voor verbetering – is ter beschikking gesteld aan Boskalis in een separate management-rapportage

Verklaring van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en competentie
Bureau Veritas is een onafhankelijke zakelijke dienstverlener met een bedrijfsgeschiedenis van meer dan 180 jaar en gespecialiseerd in certificering en auditing van publiek toegankelijke en bedrijfs-specifieke normen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en beveiliging. Bureau Veritas heeft een Code of Ethics geïmplementeerd door haar gehele organisatie om zeker te stellen dat al onze medewerkers hoge maatstaven toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Bureau Veritas voorziet Boskalis van dienstverlening op het gebied van certificering voor haar kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieumanagementsystemen tegen internationale ISO normen waarvan wij de mening zijn toegedaan dat deze als aanvullend kunnen worden beschouwd op deze betrokkenheid voor verificatie. Wij zijn waakzaam als het gaat om het voorkomen van belangenverstrengeling en de mening toegedaan dat onze verificatie op geen enkele wijze aanleiding heeft gegeven tot een dergelijke verstrengeling.Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.Maart 2014

1. LA7: Ratio’s van verwonding beroepsziekten, verloren dagen, en afwezigheid, en totaal aantal van werk gerelateerde of werk gerelateerde overlijdensgevallen, per regio en per geslacht.

2. ISAE 3000: verificatietrajecten anders dan audits / reviews van historische financiële informatie, 2005.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag